De bestrijding van incidenten is voor een groot deel gelijk. Een brand moet worden geblust en slachtoffers moeten worden geholpen. De aard van het incident of de locatie waar het incident plaatsvindt, kan wel verschillen. Voor die gevallen worden plannen opgesteld, waarin beschreven is hoe het incident het beste kan worden bestreden. Vooraf is dan al nagedacht over knelpunten en zijn oplossingen al uitgewerkt.

Hulpverleners die een taak hebben in de rampenbestrijding en crisisbeheersing moeten voor die taak worden opgeleid, getraind en geoefend. Het gaat hierbij vooral om het bijzondere van grootschalig optreden. Daarbij spelen coördinatie, afstemming en samenwerking met hulpverleners van andere diensten een grote rol. De hulpverleners worden hierin getraind.

Actuele en betrouwbare informatie is bij de bestrijding van rampen en crises van groot belang. Met goed informatiemanagement wordt ervoor gezorgd dat de juiste informatie op de juiste plek op het juiste moment is.

Samen werken we aan veiligheid

Het verhaal van: Peter en Lisan