Samenwerking met externe partijen is dus van essentieel belang. Om deze reden ziet VRHM het dan ook als haar taak om de partners in veiligheid met elkaar te verbinden en de samenwerking te bevorderen. Hiertoe worden samenwerkingsafspraken met deze partners gemaakt. 

Veiligheidsregio Hollands Midden wil door samenwerking met en tussen allerlei partners de veiligheid en het gevoel van veiligheid in de regio vergroten. Het optreden van VRHM kenmerkt zich door slagvaardigheid via functionele en territoriale samenwerking, slagkracht in besturing én uitvoering en het benutten van schaalvoordeel, deskundigheid en specialisatie. De betrokken organisaties werken samen aan diverse taken. Binnen de veiligheidsregio wordt steeds gekeken welke organisatie een taak het best op kan pakken.

De veiligheidsregio hanteert voor het maken van deze samenwerkingsafspraken veelal convenanten. Convenanten met partners zijn een middel om de samenwerking vorm te geven of te verbeteren. Het uiteindelijke doel van zo’n convenant is dat VRHM haar partners kent, informatie met hen deelt, werkafspraken maakt en gezamenlijk oefent, opdat in geval van een incident adequaat wordt gehandeld.

Samen werken we aan veiligheid

'Honderd partners in beeld'

"Veiligheidsregio Hollands Midden werkt samen met meer dan honderd partners bij risico- en crisisbeheersing. Door al deze partners te koppelen aan een zogeheten ‘partnerprofiel’ is het mogelijk om te zien met wie wij – in een bepaalde situatie – samenwerken. Dat is namelijk sterk afhankelijk van het type risico en/of incident. Zelfs binnen één incidenttype werken we niet met elke partner op dezelfde manier samen. Met accounthouders onderhouden we contacten met deze partners. En eens in de zoveel tijd oefenen we met elkaar. Ook houden we samen de planvorming up to date."

Hanneke Bergsma - afdelingsmanager Crisisbeheersing

Hanneke
 • Onze verhalen: ‘Met weinig woorden de juiste dingen doen’

  Naam: Jai Letteboer
  Functie: bevelvoerder 24 uursdienst

  Werkzaam bij de VRHM sinds: 2014

  “Als je cohesie opzoekt, kun je tot mooie resultaten komen. Dat ervoer ik heel erg tijdens mijn eerste gebouwbrand als bevelvoerder. In een stressvolle situatie dacht ik: dit loopt. We hadden weinig woorden nodig om de juiste dingen te doen, ook in de samenwerking met de andere hulpdiensten. 

  Lees verder