1. Inleiding

De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft conform artikel 16 van de Wet Veiligheidsregioʼsbesloten een crisisplan te ontwikkelen, waarin de organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing worden omschreven. Dit crisisplan, het Regionaal Crisisplan Hollands Midden, is een generiek plan voor elk type ramp of crisis. Het plan legt de multidisciplinaire samenwerking tussen de operationele diensten en de gemeenten in Hollands Midden vast, alsmede de afspraken die gemaakt zijn met andere mogelijk bij rampen en crises betrokken partners.

Samenhang andere planfiguren

Het Regionaal Crisisplan kent een samenhang met het Regionaal Risicoprofiel en het Regionaal Beleidsplan:

Plan Doel
Regionaal Risicoprofiel Wat bedreigt Veiligheidsregio “Hollands Midden” en hoe erg is dat?
Regionaal Beleidsplan Wat moet Hollands Midden dan kunnen en wat is daarvoor nodig?
Regionaal Crisisplan Wie doet dan wat en wie informeert bij grootschalige incidenten of crises in Hollands Midden?

Versterking gemeentelijke kolom Crisiscommunicatie
Informatiemanagement Samenwerking met partners


Het Regionaal Crisisplan geeft mede invulling aan ambities en speerpunten uit het beleidsplan. Door middel van het Regionaal Crisisplan zullen in de toekomst kwaliteitsverbeteringen ten aanzien van de crisisorganisatie worden geborgd.

Specifieke plannen

In het Regionaal Risicoprofiel worden verschillende maatgevende risicovolle scenarioʼs voor Hollands Midden benoemd. Het Regionaal Crisisplan beschrijft de generieke organisatie, waarmee het overgrote deel van de incidenten kan worden afgehandeld. Voor de maatgevende risicovolle scenarioʼs uit het risicoprofiel zijn aanvullende plannen (waaronder rampenbestrijdingsplannen) procedures en crisisdraaiboeken noodzakelijk. Hierin wordt ingegaan op noodzakelijke bijzondere aandachtspunten of aangepaste werkwijzen voor de bestrijding van het incident. Het Regionaal Crisisplan vormt hiermee de generieke beschrijving van de crisisorganisatie, waaraan de specifieke planvormen en tevens de afspraken met crisispartners en buurregioʼs zijn gekoppeld.

Doel van het Regionaal Crisisplan Hollands Midden

Het crisisplan bevat een uniforme aanpak van de organisatie van de regionale en multidisciplinaire crisisbeheersing. In dit deel, deel I van het crisisplan, zijn de afspraken en voorwaardenscheppende processen van de multidisciplinaire aanpak van crises binnen de VRHM voor de algemene operationele keten brandweerzorg, geneeskundige zorg, politiezorg, bevolkingzorg en waterbeheer beschreven. In deel II van dit crisisplan wordt verder ingegaan op de gehanteerde ordeningsmethodiek processen (OMP), conform het Referentiekader Regionaal Crisisplan.