Regionale plannen

Regionale plannen

Webpagina over regionale plannen VRHM getoond op een Ipad

Met inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's op 1 oktober 2010 was elke veiligheidsregio verplicht om binnen negen maanden een regonaal beleidsplan op te stellen. Het Regionaal Beleidsplan geeft de verantwoordelijkheden en ambities van de veiligheidsregio op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing voor de komende vier jaar weer. Het beschrijft onder meer de operationele prestaties van politie, brandweer, GHOR en gemeenten.

Prioriteiten VRHM

Het Regionaal Beleidsplan (pdf, 2,50 Mb) van de Veiligheidsregio Hollands Midden bevat een aantal wettelijk verplichte onderdelen, zoals een oefenbeleidsplan. Daarnaast kan de veiligheidsregio zelf een aantal prioriteiten bepalen. Voor de Veiligheidsregio Hollands Midden zijn drie prioriteiten benoemd: versterking van de gemeentelijke kolom, samenwerking met vitale partners en informatievoorziening.

De wet regelt ook dat het bestuur van de veiligheidsregio een coördinerende rol vervult bij de bestrijding van rampen en de beheersing van een crisis. Zij organiseert en faciliteert afstemming tussen partners binnen de veiligheidsregio en daarbuiten. Het bestuur van de veiligheidsregio stelt een aantal documenten vast:

* regionaal risicoprofiel: dit is een inventarisatie en analyse van aanwezige risico's, inclusief relevante risico's uit de aangrenzende gebieden;

* beleidsplan: hierin staat hoe de veiligheidsregio haar bestuurlijke taken uitvoert. Het regionaal risicoprofiel vormt de basis voor het beleidsplan;

* crisisplan: plan voor de algemene aanpak van rampen en crises in de regio, zoals een overstroming.