Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

De raming in de begroting 2017, onderdeel meerjarenraming 2018, is uitgangspunt voor de begroting 2018, waarbij vastgehouden wordt aan de gekorte herijkte beheerbegroting GMK HM;

  • De ontwerp-programmabegroting 2018 voor de GMK is gebaseerd op de meest recente informatie over samenvoeging van de meldkamers Hollands Midden en Haaglanden en het Transitieakkoord;
  • In de begroting 2018 wordt de beoogde efficiency wederom verwerkt;
  • In de inwonerbijdrage is een aandeel begrepen van de GHOR in de GMK/RCC van € 134.769.

Specifieke begrotingsuitgangspunten

De Politie (Hollands Midden) factureert vanaf 2012 op basis van de geïndexeerde ‘gekorte herijkte’ beheersbegroting en stuurde tot en met 2013 na afloop van het kalenderjaar eventueel een aanvullende factuur, waarmee ook verrekening van de gerealiseerde aanvulling van de uitvoerende bezetting plaatsvond.

De afgesproken methodiek van indexering op de gemeentelijke bijdragen (inwonerbijdrage) wordt ook in 2018 toegepast:

Wat mag het kosten?

De rijksbijdrage betreft de compensatie voor de niet meer compensabele BTW op de GMK-taken (als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Veiligheidsregio’s per 1 oktober 2010).

Facturering voor het beheer van de rode meldkamer door de Politie ligt hoger dan de begrote inwonerbijdragen in de programmabegroting(en). In de programmabegrotingen van de GMK is wel tijdelijke dekking voorzien door gebruik te maken van een onttrekking aan de daarvoor gevormde bestemmingsreserve.

Zolang het definitieve jaar van overdracht niet bekend is (als gevolg van de heroriëntatie vorming landelijke meldkamer) zal VRHM het programma GMK in de programmabegrotingen en meerjarenramingen continueren. Dit betekent dat in elk toegevoegd jaar in de meerjarenraming het saldo van de bestemmingsreserve GMK onvoldoende is om de hogere facturering van de beheersbegroting te dekken uit de inwonerbijdragen. Voorgesteld wordt het bedrag voor 2021 ten laste te brengen van het jaarrekeningresultaat 2016. Dit geldt ook voor de extra lasten (licentiekosten) van de invoering van het systeem ProQA-Fire vanaf 2017.