Wat willen wij bereiken en wat gaan wij ervoor doen?

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij ervoor doen?

Wettelijke grondslag

Het bestuur van de veiligheidsregio wijst een functionaris aan die is belast met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis. Het BGC ondersteunt hem daarbij.

Bron: Wet Veiligheidsregio’s (art. 7a en 36) en Gemeenschappelijke Regeling VRHM (art. 28, 40 en 41).

Uitgangspunten van beleid

De beleidsdoelstellingen voor de periode 2016-2019 zijn vastgelegd in het Regionaal Beleidsplan VRHM. De betekenis van deze prioriteiten voor de activiteiten binnen de Oranje Kolom vertonen samenhang met het traject BZOO, bijvoorbeeld op de onderwerpen versterken zelfredzaamheid en versterken partnerschappen.

De opdracht voor de Oranje Kolom vindt ook basis in het Regionaal Crisisplan.

In het traject BZOO is een meer realistische zorg voor de bevolking tijdens en na een ramp of crisis uitgewerkt. Vanaf 2014 is ook VRHM hiermee aan de slag. De basisprincipes (eigen verantwoordelijkheid samenleving, wettelijke zorgtaak voor gemeenten en Veiligheidsregio, acceptatie burgerhulp en voorbereiding op reële crises) zijn daarbij leidend. Het is te beschouwen als een dynamisch proces: op basis van ervaringen en ontwikkelingen worden elementen uitgewerkt en ingepast in de activiteiten van de Oranje Kolom. BZOO werkt door op verschillende terreinen.

Relevante ontwikkelingen

  • Terrorismedreiging en de doorwerking daarvan op bijvoorbeeld evenementenveiligheid zijn van invloed op de manier waarop we ons werk voorbereiden en inrichten.
  • Het ontstaan van nieuwe (digitale) informatiekanalen, waardoor de (risico- en crisis) communicatie naar de burger continu moet worden aangepast.
  • De trend om de bevolkingszorgprocessen meer en meer te (sub)regionaliseren vereist meer coördinatie en regie van de regio.

Beleidsnotities

- Bevolkingszorg VRHM
- Prestatiekader Bevolkingszorg 2016
- Jaarplan
- Kader Evenementenveiligheid Hollands Midden
- Regionaal Beleidsplan VRHM
- Regionaal Risicoprofiel VRHM
- Regionaal Crisisplan VRHM
- PvA Professionaliseren crisiscommunicatie
- Visie op Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO)

Ambitieniveau

De werkzaamheden op het gebied van de bevolkingszorg worden verricht met de ambitie dat de inwoners van de gemeenten in Hollands Midden in geval van een ramp of een crisis adequaat worden geholpen voor zover zij daartoe zelf niet in staat zijn. De focus ligt daarbij op zelfredzaamheid in de samenleving en realistisch hulpverlenen.

Risico’s en afhankelijkheden

Afhankelijk van de mogelijkheid van gemeenten om medewerkers beschikbaar te stellen voor (beleids)ontwikkeling, opleiden, trainen en oefenen.

De Coördinerend Functionaris en de gemeentesecretarissen stemmen uitgangspunten op elkaar af, het BGC zorgt voor planning en coördinatie.

Kerngegevens

Kerngegevens

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat willen we bereiken en wat gaan wij ervoor doen?

Figuur67

Wat mag het kosten?