Risicobeheersing

Risicobeheersing

Risicobeheersing

Risicobeheersing

Uitgangspunten van beleid

De sector Risicobeheersing (RB) voert haar taken uit op basis van de visie dat brandveiligheidsrisico’s en het vastgestelde risicoprofiel de sturing op advisering, toezicht, veiligheidsbewustzijn en brandveiligheids-communicatie bepalen. De professionals van RB voeren deze taken uit in samenwerking met partners en inwoners in Hollands Midden.

Ambitieniveau

Risicobeheersing door het controleren van regels heeft ons veel gebracht, maar risicobeheersing alleen voldoet niet meer. Ons werk verschuift van het toetsen van voorschriften naar het adviseren over risico’s. Dit vraagt van ons dat wij:

 • denken vanuit risico’s binnen de huidige maatschappelijke context en ontwikkelingen, en minder vanuit regels;
 • in de samenwerking met anderen onze expertiserol kunnen invullen;
 • kunnen sparren op bestuurlijk niveau en durven loslaten (zij beslissen);
 • kennis over en inzicht hebben in:
  - brandpreventie en -verloop, zodat we daar goed over kunnen adviseren
  - menselijk gedrag, zodat we de zelfredzaamheid van burgers beter kunnen vergroten.

Relevante ontwikkelingen

In de maatschappij zien we de volgende veranderingen:

 • een terugtredende overheid, burgers krijgen meer eigen verantwoordelijkheid;
 • ontwikkelingen gaan steeds meer in co-creatie met verschillende partijen;
 • wettelijke context wordt minder voorschrijvend (invoering omgevingswet), dit heeft gevolgen voor bestuurlijke beslissingen;
 • bouwwerken worden complexer en het gebruik daarvan ook (meervoudig bouwen & gebruik).

Dit betekent:
- minder en ruimere regelgeving;
- meer en betere samenwerking tussen partijen en benutting van elkaars expertise;
- de rol van de brandweer daarbij wordt anders;
- we controleren minder, maar gaan bestuurders adviseren op inhoud;
- andere gevolgen van brand en andere soorten branden (brandverloop).

Beleidsnotities

- Samen zorgen voor échte coproductie!
- Visie Risicobeheersing (2016)
- Projectplan Doorontwikkeling Risicobeheersing

Prestatieverloop

Prestatieverloop

Grafiek over het aantal alarmeringen Openbaar Meld Systeem (OMS). Verdere uitleg staat in de direct volgende alinea.

Bovenstaande grafiek toont het aantal alarmeringen OMS. Het gaat om 2.553 alarmeringen in 2014, 2.341 in 2015 en 2.077 in 2016. De dalende stippellijn tussen 2016 en 2017 geeft aan dat er een verdere afname verwacht wordt in 2017.

Kerngegevens

Cirkeldiagram aandachtsgebieden risicobeheersing

Bovenstaande cirkeldiagram toont de aandachtsgebieden van risicobeheersing. Het gaat om 50% toetsing, 45% advisering en 5% risicoduiding.

Tabel aantal registraties

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij ervoor doen?