Wat mag het kosten?

Wat mag het kosten?

  1. De activiteiten 2016-2019 en daarin te maken keuzes worden gekoppeld aan het Korpsbeleidsplan 2016-2018. In 2017 gaven de gemeenten gemiddeld 1,4% meer uit dan de Cebeonnorm. In 2018 wordt de norm voor alle gemeenten gerealiseerd.
  2. De bestuurlijke afspraken voor de eerste termijn van de routekaart zijn gemaakt tot en met 2018. In 2017 heeft het bestuur, naar aanleiding van het groot onderhoud van het (sub)clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding in het Gemeentefonds per 2016 en de herijking van de BDUR per 2017, de gehanteerde financieringssystematiek geëvalueerd en voorstellen ontwikkeld voor de volgende beleidsperiode.
  3. Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR):
    a. Nadelige financiële gevolgen door de volledige BDUR te verantwoorden op het programma Brandweer, het niet toekennen door het Rijk van indexering voor loon- en prijsontwikkeling of afroming door het VB, worden gecorrigeerd op de bijdragen van de gemeenten;
    b. Voordelige financiële gevolgen worden ingezet voor versnelde verlaging van de gemeentelijke bijdrage;
    c. Met de maatregelen in de Kadernota Bezuinigingsprogramma Meer-Anders-Minder van de BHM wordt voldaan aan de Cebeon-bezuinigingsopgave dat voorziet in een structurele vermindering van de uitgaven met € 2,3 miljoen. Deze opbrengst overstijgt hiermee de Cebeon-taakstelling (€ 1,8 miljoen) met € 0,5 miljoen. Het AB heeft besloten dit surplus (deels) in te zetten voor het financieel negatief effect van de herijking van de BDUR vanaf 2017.

Beleidsuitgangspunten

Programma Brandweer