Wat willen wij bereiken en wat gaan wij ervoor doen?

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij ervoor doen?

Missie, visie en kernwaarden

Brandweer Hollands Midden (BHM) is op 1 januari 2011 formeel gestart als nieuwe organisatie. Zij is gevormd uit 25 gemeentelijke brandweerkorpsen en de Regionale Brandweer Hollands Midden.

Onze missie geeft aan waar we voor staan en waar we voor gaan als Brandweer Hollands Midden:

"Brandweer Hollands Midden bevordert (brand)veiligheid."

Onze visie geeft aan op welke wijze we invulling geven aan onze missie:

"We kennen de (brand)risico's in ons gebied. Voorkomen is beter dan bestrijden, maar als onze hulp nodig is, dan gaan we als de brandweer. Daarvoor staan we 24 uur per dag paraat met moedige, vakbekwame mensen en bedrijfszeker materieel. Ons werk doen we in nauwe samenwerking met onze hulpverleningspartners, inwoners en bedrijven."

Organisatie BHM

Brandweer Hollands Midden is een procesgestuurde organisatie. De primaire processen zijn risicobeheersing, operationele voorbereiding en incidentbestrijding, waarbij operationele voorbereiding als een ondersteunend primair proces wordt gezien voor risicobeheersing en incidentbestrijding. Deze primaire processen vormen samen de brandweerveiligheidsketen: proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Alle overige processen zijn ondersteunend.

Het directieteam van BHM bestaat uit de regionaal commandant, de plaatsvervangend regionaal commandant (directeur Concernstaf), de directeur Risicobeheersing, de directeur Operationele Voorbereiding, de directeur Incidentenbestrijding en de directeur Middelen. De controller is adviseur van het directieteam.
De plaatsvervangend regionaal commandant, de directeur RB, de directeur OV en de directeur IB zijn brandweeraccountmanager voor de lokale besturen en/of burgemeesters. Dit betekent dat zij door hen integraal aanspreekbaar zijn op brandweerzaken. Hiermee heeft het gemeentebestuur een duidelijk aanspreekpunt binnen BHM.
In 2018 werken wij de fijnstructuur uit in samenhang met overige ontwikkelingen binnen de organisatie.

Doelstellingen 2018 en vooruitblik 2019

De komende jaren geeft Brandweer Nederland grootschalig en specialistisch brandweeroptreden vorm. Om complexe incidenten te bestrijden intensiveert ze de komende jaren samenwerking op (inter)regionaal en landelijk niveau. Van aanbodgericht naar risicogericht; de brandweerrisico’s worden in kaart gebracht en vastgesteld wordt, welke risico’s landelijk (specialistisch), interregionaal (grootschalig) en regionaal (basiszorg) het hoofd wordt geboden.

Verder blijven we in het kader van Meer-Anders-Minder de organisatie efficiënter maken door het uitvoeren van onderstaande projecten.

Maatregelenpakket Meer-Anders-Minder

Wettelijke grondslag

De brandweer voert in ieder geval de volgende taken uit:
a. het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;
b. het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;
c. het waarschuwen van de bevolking;
d. het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting;
e. het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van de brandpreventie, brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen.

De brandweer voert tevens taken uit bij rampen en crises in het kader van de Rampenbestrijding en Crisisbeheersing en staat onder leiding van de regionaal commandant.
Bron: Art. 25, Wet Veiligheidsregio’s

Uitgangspunten van beleid

Het Korpsbeleidsplan BHM 2016-2018 “We zijn onderweg” geeft richting aan de ontwikkeling onderweg naar een modern brandweerkorps. Op basis van de Kadernota Meer-Anders-Minder (bezuinigingsopgave), het (brand)risicobeeld en de doelen voor de komende jaren worden in het Korpsbeleidsplan hiervoor concrete beleidsvoornemens uiteengezet. Het afgesproken financieel kader tot en met 2018 is de reden waarom dit Korpsbeleidsplan een periode kent van drie jaar (tot en met 2018) en niet vier jaar; zoals bijvoorbeeld het Beleidsplan van VRHM.

Relevante ontwikkelingen

Per 1 januari 2013 is de Wijziging van de Wet Veiligheidsregio’s van kracht, in verband met de oprichting van het IFV en de volledige regionalisering van de brandweer. Het IFV is ten dienste van de veiligheidsregio’s en heeft taken op het gebied van brandweeronderwijs, examinering, kennis- en expertiseontwikkeling en beheer van landelijk rampenbestrijdingsmaterieel. Ook kan het instituut in opdracht van de veiligheidsregio’s taken verrichten.

Beleidsnotities

- Korpsbeleidsplan 2016-2018
- Visie op Vrijwilligheid
- Kadernota Meer-Anders-Minder
- Landelijke visie Jeugdbrandweer

Ambitieniveau

Binnen ons brandweerkorps hebben we vijf kernwaarden. Deze kernwaarden, die zijn afgeleid van onze missie en visie, geven aan wat we belangrijk vinden bij onze taakuitvoering: zowel naar burgers en bestuur, als ook naar elkaar binnen ons brandweerkorps. Hierop zijn we aanspreekbaar en hierop spreken we elkaar aan. Onze vijf kernwaarden gelden voor het gehele brandweerkorps: primaire én ondersteunende processen, vrijwilligers, beroeps- én kantoor-medewerkers en van regionaal commandant tot aspirant-brandwacht.

  • Risicogericht: Ons werk begint bij risico’s. We kennen daarom de risico’s in onze regio en binnen ons korps. We duiden de risico’s, zodat ze de basis vormen voor ons verdere handelen.
  • Moedig: Ons werk vergt moed. We stellen daarom hoge eisen aan onze mensen, opdat zij in elke situatie een goede afweging kunnen maken en hiervoor ook kunnen en durven staan. We zijn integer in ons handelen.
  • Vakbekwaam: Ons werk vraagt om vakmanschap. We zorgen er daarom voor dat onze mensen hun vak verstaan en dit ook onder alle omstandigheden kunnen uitoefenen. We zijn vakkundig in ons handelen.
  • Bedrijfszeker: Ons werk is riskant. We vragen daarom veel van onze mensen en ons materieel. We moeten er staan en het moet het doen als het nodig is. We zijn betrouwbaar in onze afspraken.
  • Samenwerkend: Ons werk kunnen we niet alleen. We zoeken daarom partners binnen en buiten ons korps en gebruiken hun kennis en kunde om onze gezamenlijke doelen te realiseren. We zijn dienstvaardig naar onze partners.

Prestatieverloop

Prestatieverloop

Kerngegevens

Kerngegevens

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij ervoor doen?

Figuur31

Bovenstaande doelen zijn algemeen van toepassing op de brandweerorganisatie. Hierna volgen nog per sector binnen de Brandweer (OV, IB en RB) specifieke ontwikkelingen, doelen en prestaties.

Wat mag het kosten?