Wat willen wij bereiken en wat gaan wij ervoor doen?

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij ervoor doen?

Wettelijke grondslag

Het Veiligheidsbureau is een organisatieonderdeel van de Veiligheidsregio Hollands Midden dat tot taak heeft de secretaris en de directeur Veiligheidsregio te ondersteunen. In deze functie ondersteunt het de besluitvorming in Hoofdenoverleg, de Veiligheidsdirectie en het bestuur en stimuleert het de multidisciplinaire samenwerking in de veiligheidsregio.

Bron: GR VRHM (art. 28, 42 t/m 45).

Uitgangspunten van beleid

De opdracht voor het Veiligheidsbureau vindt de basis in de Gemeenschappelijke Regeling VRHM. De beleidsdoelstellingen voor de periode 2016-2019 zijn vastgelegd in het Regionaal Beleidsplan VRHM. Aan deze beleidsdoelstellingen zijn concrete acties verbonden. De uitvoering hiervan wordt gemonitord. De beleidsdoelstellingen zijn sturend in de ontwikkeling en werkzaamheden van de veiligheidsregio (en haar partners) in deze beleidsplanperiode.

Relevante ontwikkelingen

In het nieuwe Regionaal Beleidsplan zijn op basis van maatschappelijk, relevante ontwikkelingen drie beleidsprioriteiten benoemd: informatiegestuurd werken, risicogericht werken en omgevingsgericht (net)werken.

Nieuwe veiligheidsvraagstukken, crisistypen en andere samenwerkingsarrangementen met crisispartners en burgers vragen om een doorontwikkeling van de organisatie. De rol van de veiligheidsregio ontwikkelt zich hierbij van expertrol naar een rol als netwerkorganisatie in de veiligheidsketen waarbij ruimte geven, pionieren, experimenteren en het bij elkaar brengen van belangen centraal staan.

Op basis van bevindingen van commissies als Noordanus, Hoekstra en Bruinooge en die van de Algemene Rekenkamer is door het Veiligheidsberaad een (landelijke) Strategische Agenda Veiligheidsregio’s opgesteld waaraan alle 25 veiligheidsregio’s zich gecommitteerd hebben. Deze agenda speelt in op actuele thema’s van crisisbeheersing.

Ambitieniveau

Het Veiligheidsbureau stuurt aan op het versterken van de rol van VRHM als partner in de veiligheidsketen, zodat ze kan toegroeien naar de netwerkorganisatie die in verbinding staat met de omgeving en met de samenleving.

Daarnaast stuurt het VB op de ambitie van de VRHM om een lerende en vernieuwende organisatie te zijn waarbij gericht gewerkt wordt aan kwaliteitsverbetering. Enerzijds door te borgen dat de uitkomsten van interne en externe evaluaties worden doorgevoerd. Anderzijds door een integraal kwaliteitszorgsysteem/planning- en controlcyclus te hanteren (art. 29 Wvr). Kwaliteitszorg ondersteunt bij het voorbereiden en uitvoeren van crisisbeheersing door het borgen, monitoren en verbeteren van de werkprocessen, producten en diensten.

Beleidsnotities

- Regionaal Beleidsplan VRHM
- (Herziening) Regionaal Crisisplan VRHM
- Regionaal Risicoprofiel VRHM
- Rapport visitatie VRHM
- Staat van de Rampenbestrijding 2016

Risico’s en afhankelijkheden

Om in te spelen op de gewenste veranderopgave wil VRHM het Multi-domein - de (coördinatie van de) samenwerking tussen crisispartners - beter zichtbaar maken binnen VRHM. Deze ontwikkeling vindt plaats in het project ‘Herziening organisatieplan’. En het krijgt ook vorm in projecten als ‘Doorontwikkeling Risicobeheersing’ en ‘Digitaal werken’.

De samenwerking bij multidisciplinaire crisisbeheersing beperkt zich niet meer tot lokaal en regionaal niveau. Op landelijk niveau vindt, via het Veiligheidsberaad, afstemming plaats tussen veiligheidsregio’s.

Kerngegevens

Tabel formatie

Cirkeldiagram over verzorging besluitvormingsmomenten diverse gremia. Verdere uitleg staat in de direct volgende alinea.

Bovenstaande cirkeldiagram toont de verzorging besluitvormingsmomenten diverse gremia. Het gaat hierbij om 17 HO, 11 VD, 6 DB en 5 AB.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij ervoor doen?

Wat mag het kosten?