Overzicht overhead

Overzicht overhead

Wettelijke grondslag

Met het wijzigingsbesluit van het BBV wordt een definitie van overhead geïntroduceerd. Als gevolg van de wijziging wordt overhead niet langer op programma’s verantwoord, maar binnen dit overzicht als onderdeel van het programmaplan.

Bron: BBV (art. 1)

Uitgangspunten van beleid

Om vast te stellen welke kosten verband houden met de sturing en ondersteuning van het primaire proces en zodoende gerekend kunnen worden tot overhead is een definitie hiervoor geïntroduceerd. Deze definitie omvat onder andere de elementen van overhead die via de gangbare definitie uit “Vensters voor bedrijfsvoering” tot overheadkosten kunnen worden gerekend maar beperkt zich daar niet toe. De definitie omvat naast alle loonkosten van de met name genoemde zogenaamde PIOFACH-functies, ook de ICT kosten van alle PIOFACH-systemen, alle huisvestingskosten, de uitbestedingskosten bedrijfsvoering en naar rato de rentekosten die niet zijn toe te delen aan de taakvelden in het primaire proces. Dat betekent dat in ieder geval de kosten in verband met de volgende elementen tot kosten van overhead worden gerekend en moeten worden opgenomen:
- Financiën, toezicht en controle organisatie
- Personeel en Organisatie
- Inkoop (incl. aanbesteding en contractman.)
- Interne en externe communicatie
- Juridische zaken
- Bestuurszaken en bestuursondersteuning
- Informatievoorz. en automatisering PIOFACH
- Facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging)
- Documentaire informatievoorziening (DIV)
- Managementondersteuning primair proces

Relevante ontwikkelingen

Op het gebied van overhead heeft de overheid als doelstelling de kosten van de ondersteunende functies tussen overheidsorganisaties beter onderling te kunnen vergelijken. Dit heeft geleid tot deze nieuwe opzet van overhead, met daarbij de vergelijkingsindicatoren.

Ambitieniveau

VRHM streeft ernaar zoveel mogelijk aan te sluiten op het landelijk gemiddelde voor veiligheidsregio’s. Wij nemen daarom gegevens van enkele regio’s mee in onze vergelijking.

Beleidsnotities
· Notitie Overhead (Cie. BBV, april 2016)
· Wijzigingsbesluit Vernieuwing BBV (maart 2016)
· Notitie Rente (juli 2016)
· Notitie Verbonden Partijen (oktober 2016)
· Handreiking Treasury (Ministerie BzK, 2015)

Prestatieverloop

Staafdiagram overhead VRHM. Verdere uitleg staat in de direct volgende alinea.

Bovenstaande staafdiagram toont de overhead VRHM. Het gaat om 22,4% in 2016, 22,5% in 2017, 22,4% in 2018, 21,8% in 2019, 21,9% in 2020 en 21,9% in 2021.

Kerngegevens

Kerngegevens