Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Paragraaf bedrijfsvoering

Wettelijke grondslag

De paragraaf betreffende de bedrijfsvoering geeft ten minste inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering.
Bron: BBV (art. 14)

Uitgangspunten van beleid

De bedrijfsvoering volgt in principe de doelstellingen die in de beleidsplannen (onder andere het Korpsbeleidsplan) zijn benoemd. Op basis hiervan zijn visiedocumenten geschreven.

Verder is het belangrijk dat wij de laatste ontwikkelingen op het gebied van de bedrijfsvoeringsfuncties volgen en uitgaan van wettelijke voorschriften bij het uitvoeren van ons beleid.

Ambitieniveau

VRHM streeft ernaar tegen zo laag mogelijke kosten zo dienstbaar mogelijk te zijn aan de primaire processen. Daarbij is de staat van onze apparatuur volgens de laatste (technische) vereisten en zorgen wij ervoor dat onze medewerkers een hoge mate van tevredenheid ervaren in het werken voor VRHM.

Relevante ontwikkelingen

- Digitaal werken
- CO2-neutraal
- Duurzaam inkopen
- Wettelijke verplichting vernietigingen

Algemene verordening gegevensbescherming
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG vervangt de EU-privacyrichtlijn. De Wbp komt dan te vervallen, net als de nationale privacywetten van de andere EU-lidstaten.

Invoering van de Wet Datalekken
Organisaties die een ernstig datalek hebben, moeten dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en soms ook aan diegenen van wie de gelekte gegevens zijn.

Beleidsnotities

- Korpsbeleidsplan
- Visie op Interne Communicatie
- Visie op Kwaliteitszorg
- Visie op Digitaal Werken
- Facilitair 2.0
- Visie op Interne Beheersing
- Visie op Integrale Planning & Control cyclus
- Visie op Adviesrol adviseurs P&C
- Visie op Financieel Instrumentarium

Prestatieverloop

Prestatieverloop

Kerngegevens

Kerngegevens

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij ervoor doen?

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij ervoor doen?

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij ervoor doen?

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij ervoor doen?

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij ervoor doen?

Wat mag het kosten?

De zogenaamde overheadkosten worden vanaf begrotingsjaar 2018 anders inzichtelijk gemaakt. Hiervoor gebruiken wij nu een eenduidige tabel en bieden wij een samenvatting van deze kosten in het overzicht overhead (onderdeel van het programmaplan). In dat overzicht zijn meer indicatoren zijn opgenomen om tussen organisaties te kunnen vergelijken.

Wat mag het kosten?