Onderhoud kapitaalgoederen

Onderhoud kapitaalgoederen

Onderhoud kapitaalgoederen

Onderhoud kapitaalgoederen

Wettelijke grondslag

De paragraaf betreffende het onderhoud van kapitaalgoederen bevat ten minste:
a. het beleidskader;
b. de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties;
c. de vertaling … in de begroting.
Bron: BBV (art. 12)

Uitgangspunten van beleid

  • Ten minste eens in de vier jaar wordt het meerjarenonderhoudsplan voor gebouwen in eigendom geactualiseerd om de aanpassing van de jaarlijkse storting in de voorziening groot onderhoud gebouwen vast te stellen;
  • Bij begroting en jaarstukken doet het DB verslag over voortgang van gepland onderhoud aan bedrijfsgebouwen en de financiële gevolgen van actualisering van het meerjarenonderhoudsplan.

Ambitieniveau

VRHM is een organisatie die sterk afhankelijk is van de inzet van haar materieel. Uitval kan niet worden gepermitteerd. Het is daarom noodzakelijk om het risico van deze uitval te beperken door garanties en zekerheden te stellen. Eén van de zekerheden ontlenen wij aan het meerjarig in beeld brengen van de onderhoudskosten van het operationeel houden van de onderhoudsobjecten. Er mag geen sprake zijn van achterstallig onderhoud.

Relevante ontwikkelingen

Huisvestingvisie

De huisvestingsvisie van VRHM is gebaseerd op genormeerde uitruktijden en gebruikerseisen. Een aantal locaties is om verschillende redenen niet ideaal te noemen. Na vaststelling van de visie door het AB start de implementatie van verbeteringen.

In 2017/2018 zal duidelijk worden of het bestuur er voor kiest de VRHM alle brandweerkazernes te laten kopen. De financiële en organisatorische consequenties hiervan zijn nog niet bekend en ook nog niet meegenomen in de begroting.

Brandweerkazernes
Om fiscale redenen werden 11 kazernes van gemeenten gekocht met aan het eind van de BTW-herzieningsperiode een terugkoopverplichting. In de periode 2017 t/m 2020 zullen de volgende acht brandweerkazernes aan de gemeente (terug)verkocht worden:

Brandweerkazernes

Eén kazerne is verkocht en twee gepland in 2024. De overige locaties huren wij van gemeenten en andere partijen. In sommige gevallen is renovatie noodzakelijk om de kazerne aan te laten sluiten bij de gebruikerseisen van VRHM. Deze aanpassingen worden samen met de verhuurder uitgevoerd, waarbij groot onderhoud (kosten verhuurder), klein onderhoud en aanpassingen van specifieke voorzieningen (kosten VRHM) bij voorkeur gecombineerd worden. Om de investering voor beide partijen te laten renderen, wordt het huurcontract meestal verlengd voor langere tijd.

Met een aantal gemeenten wordt gekeken of nieuwbouw ter verbetering van de huidige situatie een optie is. Dit kan een aantal projecten opleveren, maar zeker is dit nog niet.

Nieuwbouw Leiden-Noord
Naar verwachting wordt de nieuwbouw Leiden Noord door de gemeente Leiden in de begrotingsperiode opgeleverd. De voertuigstalling aan de Gooimeerlaan 25, wordt afgestoten.

Leiden Zuid en GMK, Rooseveltstraat 4a
Sinds 2004 is VRHM economisch eigenaar van een gedeelte van het pand aan de Rooseveltstraat 4a in Leiden, het onderdeel van de GMK. De gemeente Leiden heeft het juridische eigendom van het hele pand. Het aangrenzende parkeerterrein is volledig eigendom van VRHM.
In het pand zijn tevens twee crisisruimten gevestigd die in de huidige vorm sinds 2010 functioneren. De exploitatiekosten van het GMK worden op basis van in het verleden overeengekomen verdeelsleutels verdeeld over de betrokken partners Politie HM, BHM, MKA en GHOR HM. In de servicekosten is een component begrepen voor het uitvoeren van het planmatig groot onderhoud. Jaarlijks wordt een bedrag in de kostenegalisatievoorziening voor groot onderhoud gestort ter dekking van toekomstige lasten groot onderhoud. Eind 2014 heeft de beheerder het pand van de GMK opgeleverd in verband met het feit dat de GMK is verhuisd naar ‘De Yp’. Er is nog geen nieuwe bestemming aan de ruimten gegeven. Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen rond de uitwerking van het Transitieakkoord.

Beleidsnotities

- Huisvestingsvisie?
- Facilitair 2.0
- Meerjarenplan en Jaarplan onderhoud

Kerngegevens

Cirkeldiagram over onderhoudsbudget en kapitaallasten in relatie tot begrotingstotaal. Verdere uitleg in de volgende alinea.

Bovenstaande cirkeldiagram toont het onderhoudsbudget en de kapitaallasten in relatie tot het begrotingstotaal. Het gaat hierbij om 16% onderhoudsbudget, 32% kapitaallasten en 52% overig budget.

Aanwezige kapitaalgoederen

Binnen VRHM werken wij met drie categorieën:
- Werkomgeving: gebouwen, werkplaatsen en het oefencentrum.
- Mobiliteit: repressieve voertuigen, bepakking, containers, vaartuigen en overige voertuigen.
- Persoonlijke functionele uitrusting (PFU): bluspakken, ademlucht en verbindingsmiddelen.

De benodigde aantallen van repressieve voertuigen en materieel is intern vastgelegd in het Materieelplan 2015. De afname van het aantal voertuigen zal doorgaan tot omstreeks 2018. Deze plannen zijn ook in Besluit M-A-M meegenomen.

Dagelijks (gebruikers)onderhoud in kazernes en werkplaatsen

Voor alle belangrijke kapitaalgoederen zijn in 2014 onderhoudsplannen vastgesteld. In de onderhoudsplannen is een verdeling gemaakt over wie onderhoud uitvoert en met welke frequentie. Het grootste gedeelte van het onderhoud op mobiliteit en PFU (inspecties, klein onderhoud) voeren de gebruikers zelf in de kazernes uit. Dit is fase 1 en 2 onderhoud.

Om wachturen van het 24-uurs beroepspersoneel optimaal in te zetten wordt onderhoud aan ademlucht, reiniging bluspakken en klein onderhoud aan de kazernes en voertuigen door deze collega’s uitgevoerd. Hiervoor zijn in 2016 en 2017 aanpassingen gedaan aan de werkplaatsen in Leiden Zuid, Alphen aan den Rijn en Gouda. Ook Leiden Noord krijgt een dergelijke werkplaats.

Omdat de beschikbaarheid van 24-uurs personeel voor onderhoud altijd fluctueert hebben we ook facilitair personeel dat zich uitsluitend bezig houdt met onderhoud en het transport van PFU naar de onderhoudslocaties. Sinds de start van de reorganisatie zijn onderhoudslocaties samengevoegd, deels uit efficiency oogpunt, maar ook zeker uit noodzaak om aan de huidige eisen voor veiligheid en hygiëne te voldoen.

Onderhoud door externe partijen en groot onderhoud eigendomspanden

Voor (groot) onderhoud aan gebouwen en wettelijke keuringen van voertuigen, PFU en bepakkingsmaterialen (fase 3 onderhoud), maken we gebruik van vakkundige externe partijen.

Voor de kazernes zijn (standaard) onderhoudsplannen vastgesteld verdeeld naar de indeling: groot, middel en klein. VRHM heeft een aantal panden en andere objecten in eigendom:

Kosten van groot onderhoud

Financieel

Financieel