Vaststellingsbesluit

Vaststellingsbesluit

Het AB van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;

  • gelezen de begrotingscirculaire 2018-2021, d.d. 7 maart 2017, kenmerk PZH-2017-580845487B;
  • gezien het voorstel van het DB van 6 april 2017, agendapunt B1;
  • overwegende dat het DB van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden de ontwerp-programmabegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 tijdig aan de gemeenteraden van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten heeft aangeboden;
  • dat is voldaan aan het bepaalde in artikel 48 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden.

Besluit:
I. Vast te stellen de lasten en baten voor het jaar 2018 voor de programma’s voor resultaatbestemming:

Besluit I.

II. Vast te stellen de volgende mutaties voor 2018 in bestemmingsreserves:Besluit II

III. Vast te stellen de in de ontwerp-programmabegroting 2018 opgenomen paragrafen;

IV. Kennis te nemen van de meerjarenramingen 2019-2021;

V. Beschikbaar te stellen de voorgenomen kredieten voor de investeringen en ingevolge het bepaalde in het Financieel Statuut, vastgesteld door het AB, d.d. 16 maart 2017, machtiging te verlenen tot het aantrekken van de benodigde financiering voor gedekte vervangingsinvesteringen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het AB van 29 juni 2017.

de secretatis,

de voorzitter,

H.E.N.A. Meijer
drs. H.J.J. Lenferink

Ingezonden op 30 juni 2017 aan het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.