Leeswijzer

Leeswijzer

Leeswijzer

Leeswijzer

VRHM is gehouden de programmabegroting op te stellen volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. De programmabegroting 2018 kent een beleids- en een financieel deel, alsmede een bijlagendeel.

De beleidsbegroting bestaat uit een hoofdstuk voor de beleids- en begrotingsuitgangspunten 2018, de programmaplan-overstijgende ontwikkelingen, de vier programmaplannen voor de programma’s Brandweer, Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK), Veiligheidsbureau en Oranje Kolom en de paragrafen. Het overzicht overhead als onderdeel van het programmaplan is vanaf 2018 nieuw voor Gemeenschappelijke Regelingen en biedt meer inzicht in de overheadkosten van de organisatie. De programma’s zijn opgebouwd uit de beleidstaken die in het kader van VRHM de veiligheidsketen weerspiegelen.

De financiële begroting bestaat uit twee onderdelen: het overzicht van baten en lasten in de begroting en de toelichting, en de uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting. Hierin worden de activiteiten (in meerjarig perspectief) begroot en verantwoord naar lasten en baten, in totaliteit en per programma.

In de bijlagen zijn de overzichten van de inwonerbijdragen 2018-2021 opgenomen, gespecificeerd per gemeente per programma. Ook hebben wij voor het nader inzicht in onze beleidsuitvoering een overzicht van onze productenstructuur toegevoegd. Aan het eind is een lijst met begrippen en afkortingen opgenomen.

De begroting heeft vanwege de verplichte opname van meer financiële en beleidsindicatoren een wat ander karakter gekregen. Door technische informatie uit verleden, heden en toekomst toe te voegen, is het beter mogelijk om financiële trends te ontdekken en daarop in te spelen.

Verder hebben wij de begroting zodanig opgezet, dat gemakkelijker de volgende informatie (feiten) over een programma kan worden gelezen:

  • Wat is de wettelijke grondslag?
  • Wat zijn de uitgangspunten van beleid?
  • Wat zijn de relevante ontwikkelingen?
  • Wat is het ambitieniveau?
  • Welke (beleids)notities zijn geldend?
  • Welke risico’s zijn van toepassing?
  • Wat is het prestatieverloop?
  • Welke kerngegevens zijn van toepassing?

Vanzelfsprekend besteden wij aandacht aan de drie gebruikelijke “w-vragen” (wat willen we bereiken, wat gaan wij ervoor doen en wat mag het kosten?). Daarbij hebben wij een duidelijke koppeling aangebracht tussen maatschappelijke effecten, strategische en operationele doelstellingen en de te leveren prestaties daarbij. Deze opzet helpt ons om de P&C-cyclus beter te integreren; van beleidsplannen, tot uitvoeringsplannen en verantwoording daarover.

De VRHM gaat de komende meerjarige periode enkele forse investeringen doen. Om de mate van houdbaarheid van ons financieel beleid inzichtelijk te maken, besteden wij vanaf heden ruimschoots meer aandacht aan het financieren van deze investeringen. De regelgeving biedt ons daarbij een helpende hand, vanwege het verplichtend karakter van opname van een balans tot vijf jaar na laatste jaarrekening en tevens de opname van het renteresultaat en financiële kengetallen voor diezelfde periode.

Wij hopen met deze vernieuwde opzet van de programmabegroting te voldoen aan de wensen van het bestuur om met de verslaglegging een beter beeld te geven van het maatschappelijk rendement van VRHM; dus ook te zorgen voor meer transparantie en toegankelijkheid.

Via internet is de begroting op onderdelen eenvoudig te benaderen. Ook hierin hebben wij een doorontwikkeling gemaakt van het beschikbaar stellen van een document in pdf-format, naar een interactieve omgeving.