Bestuurlijke samenvatting

Bestuurlijke samenvatting

Bestuurlijke samenvatting

Bestuurlijke samenvatting

Voor u ligt de ontwerp-programmabegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 van VRHM. De begroting kent vier programma’s: Brandweer, Gemeenschappelijke Meldkamer, Veiligheidsbureau en de Oranje Kolom. De kaders waarbinnen de begroting is opgesteld, zijn ontleend aan wet- en regelgeving, vastgesteld algemeen en specifiek financieel beleid en beleidsontwikkelingen.

Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten

Wij hebben gebruik gemaakt van de handreiking, zoals die is opgesteld door het Netwerk Finance & Control van Brandweer Nederland en GHOR. De handreiking beoogt een eenduidige interpretatie en verwerking van de wijzigingen uit het Wijzigingsbesluit vernieuwing BBV in de begrotingen en jaarstukken van veiligheidsregio’s, zodanig dat deze bijdragen aan een betere vergelijkbaarheid en transparantie. Nieuw is met name het inzicht naar taakvelden en het overzicht van overhead. Daarnaast is bij de opstelling van de programmabegroting rekening gehouden met het Financieel toezichtskader van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (begrotingscirculaire 2018-2021, d.d. 7 maart 2017).

Regionaal Beleidsplan VRHM 2016-2019 ‘Gericht verder!’ (AB van 31 maart 2016). Het Beleidsplan is een verplicht planfiguur op grond van de Wet veiligheidsregio’s en geeft richting aan de ontwikkeling van de multidisciplinaire crisisbeheersing binnen VRHM en de koers, ontwikkeling en werkzaamheden voor de komende vier jaar.

Korpsbeleidsplan Brandweer Hollands Midden 2016-2018 ‘Wij zijn onderweg’ (AB 31 maart 2016). Het Korpsbeleidsplan geeft richting aan de ontwikkeling van BHM onderweg naar een modern brandweerkorps. Op basis van de Kadernota Meer-Anders-Minder (bezuinigingsopgave), het (brand)risicobeeld en de doelen voor de komende jaren worden concrete beleidsvoornemens uiteengezet. Het afgesproken financieel kader tot en met 2018 is de reden waarom dit korpsbeleidsplan een periode kent van drie jaar.

Cebeon routekaart- en norm Brandweer Hollands Midden 2018 (AB 29 januari 2009 e.v.). De opdracht om de gemeentelijke bijdrage vanaf 2011 met 16,6% terug te brengen wordt in 2018 gerealiseerd. De afwijkingen van de gemeentelijke bijdragen ten opzichte van de geïndexeerde Cebeonnorm in 2018 zijn op nihil gebracht.

Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau BHM en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 (AB 31 maart 2016). Het AB heeft, mede naar aanleiding van het groot onderhoud van het (sub)clusteronderdeel Brandweer en Rampenbestrijding in het gemeentefonds per 2016 en de herijking van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) per 2017, de gehanteerde financieringssystematiek geëvalueerd en voor de jaren vanaf 2019 nieuwe uitgangspunten vastgesteld.

Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden (brief van de werkgroep d.d. 14 november 2016). Deze kaderstelling omvat in hoofdlijnen:
a. de systematiek van financiële kaderstelling wordt ongewijzigd voortgezet;
b. de indexering voor 2018 bedraagt 1,3% positief ten opzichte van 2017. De nacalculatie van de indexering voor 2017 (+ 0,4%) is hierin verwerkt;
c. de uniforme taakstelling als aandeel in een mogelijk neerwaartse ontwikkeling van het Gemeentefonds 2018 bedraagt 0,0% ten opzichte van 2017;
d. de algemene reserve blijft gemaximeerd op de stand van 1 januari 2013 (inclusief resultaat-bestemming 2012).

Begrotingsuitgangspunten 2018 en de meerjarenramingen 2019-2021 (AB 9 februari 2017). Hierin zijn de hiervoor genoemde aspecten uitgewerkt. Ze monden uit in algemene en voor een programma specifieke uitgangspunten. Tevens zijn hierin de verschillende beleidsontwikkelingen opgenomen.

Wat gaan we concreet doen in 2018?

In de vier programmaplannen is concreet gemaakt welke strategische en operationele doelen worden nagestreefd en prestaties worden geleverd. Daarbij is zoveel als mogelijk vertaald naar, c.q. een koppeling aangebracht, naar de beleidsdocumenten en de inzet aan middelen.

In de begroting 2017 werd het totaal van het programma Brandweer verdeeld naar producten in de zin van de organisatieonderdelen. In 2018 is op uitdrukkelijk bestuurlijk verzoek een doorkijkje gemaakt naar de door VRHM daadwerkelijk te leveren producten. In de komende jaren zullen producten, prestaties en middeleninzet verder inzichtelijk worden gemaakt.

Wat mag het kosten?

Cirkeldiagram over bestedingen. Verdere uitleg staat in de direct volgende alinea.Cirkeldiagram over de herkomst van baten. Verdere uitleg staat in de direct volgende alinea.
De linker cirkeldiagram licht de herkomst van baten toe. Het gaat om 44.784 inwonerbijdragen, 6.491 rijk, 483 inzet reserves en 2.241 overige baten. De rechter cirkeldiagram licht de bestedingen toe. Hierbij gaat het om 39.189 brandweer, 12.124 overhead, 1.465 meldkamer, 509 Veiligheidsbureau en 557 Oranje Kolom.

Risicomanagement

VRHM staat voor de uitdaging om een goed beeld te vormen van de mate waarin zij de mogelijke risico’s op het gebied van de interne beheersing van de organisatie onder controle heeft. Daarnaast heeft de accountant gerapporteerd dat meer sturing op risicomanagement gewenst is en geadviseerd om bij het integraal risicomanagement tevens een fraude- en omgevingsanalyse mee te nemen. Inzicht in de vraag of de belangrijkste (bedrijfs)risico’s zijn afgedekt, heeft de organisatie niet, aldus het accountantsverslag.

Een extern bureau heeft in de periode september tot en met december 2016 ondersteuning geboden bij de implementatie van risicomanagement, risicobewustwording en de vertaling van risico’s tot een acceptabel weerstandsvermogen. De uitkomsten worden vertaald in een nieuwe paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing bij de begroting en de jaarrekening en zijn input voor de actualisatie van de Nota Reserves, bestuurlijk gepland voor het DB van 6 april en het AB van 29 juni 2017.Traject begrotingsbehandeling 2018

Ten slotte

Voor u ligt een financieel sluitende programma-begroting 2018, inclusief meerjarenraming 2019-2021. Hiermee beogen we de ambities zoals opgenomen in het Regionaal Beleidsplan en het Korpsbeleidsplan te vertalen in de programmaplannen.

De programmabegroting heeft een andere opzet gekregen. Gewerkt wordt aan een doorontwikkeling van de programmabegroting van VRHM. Enerzijds gericht op een verhoogde informatiewaarde door een betere duiding van de wijze waarop VRHM invulling geeft aan de vereisten vanuit wet- en regelgeving en aan de maatschappelijke wensen en

Verwachtingen. Anderzijds aan een betere leesbaarheid. Een eerste aanzet is gegeven om de begroting te voorzien van smart-geformuleerde doelstellingen en prestatiegegevens en indicatoren om steeds meer sturingsmechanismen voor de komende jaren mee te geven. De digitale ontsluiting en de verwijzing naar brondocumenten bieden hiervoor ondersteuning. Voor een nadere toelichting op de betekenis van de indicatoren die verplicht zijn voorgeschreven, verwijzen wij naar de Wettenbank van Overheid.nl. Besluitvorming uit het verleden is weergegeven in de lijst met historische besluitvormingsmomenten.