Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting

Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting

Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting

Uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting

Algemeen

De financiële positie van VRHM mag als goed worden bestempeld, ofschoon de exploitatie onder druk staat van de route naar Cebeon voor de brandweertaken en de voorgenomen investeringsprojecten voor de komende jaren. Nieuwe concepten en nieuw beleid worden ontwikkeld voor toekomstige uitdagingen. De financiële risico’s zijn voor de planperiode afgedekt op basis van een gedegen risico-inventarisatie in 2016-2017 en weerstandscapaciteit en -vermogen zijn in dit licht opnieuw beoordeeld.

De toekomst van de meldkamer is afhankelijk van nationale ontwikkelingen. Op aspecten van de veranderende regionale taak van de meldkamer, de beheersorganisatie en de financiering zijn (nu nog onbekende) wijzigingen te verwachten.

Indexering voor loon- en prijsbijstelling

De indexering van de gemeentelijke bijdragen is voor 2018 vastgesteld op 1,3%.

De route naar Cebeon

Met het besluit tot een gewijzigde dekking van de brandweerbegroting (Cebeon) is € 2,1 miljoen gemoeid voor drie tranches aan efficiencyuitkering. In begroting 2018 en de meerjarenraming is in de lasten en baten rekening gehouden met het besluit. De bijdragen van de gemeenten zijn doorgerekend volgens de begrotingsuitgangspunten 2018. In Bijlage 1 wordt de procentuele afwijking van de startbijdragen ten opzichte van de Cebeonnorm per gemeente gespecificeerd voor 2009 tot en met 2021.

Programma’s en producten

In de programmabegroting 2018 zijn opgenomen de programma’s Brandweer, GMK, Veiligheidsbureau en Oranje Kolom. De programma’s worden opnieuw opgebouwd uit producten en bijbehorende ramingen. Ons streven is om bij de programmabegroting 2019 volledig inzicht te verstrekken in de producten en de kosten ervan. Autorisatie van de begroting vindt door het AB plaats op programmaniveau.

Investeringen

In het kader van taakuitoefening, organisatieontwikkeling en efficiencyverbetering zijn omvangrijke investeringen in duurzame goederen noodzakelijk. In grote lijnen gaat het om:
- onroerend goed (de meldkamer, de loods en diverse overgenomen kazernes);
- roerend goed (voertuigen en gereedschappen);
- installaties, apparatuur en software.

Naast kleinere aanschaffingen die onder de activeringsgrens van het Financieel Statuut vallen, zijn de volgende investeringen voorzien:

Investeringen

Investeringen voor voertuigen en bepakkingen in 2018 en vooral in 2019 en 2021 zijn vervanging van tankautospuiten, haakarmvoertuigen, hulpverleningsvoertuigen inclusief bepakking en in 2018 tien operationele ondersteuningsvoertuigen. De vervanging vindt plaats conform het materieelplan. Bepakking zit op alle repressieve voertuigen en wordt vervangen zodra slijtage dat vereist, en bij harmonisatie van een bepaald type voertuig.
De investeringen in materieel betreffen verbindingsmiddelen en bluskleding. In 2018 en 2019 worden de pagers vervangen, in 2019 de portofoons.
De investeringen in huisvesting zijn redelijk constant. Het betreft vervanging van meubilair en renovaties. In 2018 vindt nieuwbouw plaats van de kazerne in Bodegraven en een grotere aanpassing van de kazerne in Stolwijk. In 2019 wordt nieuwbouw van de kazerne Leiden Noord verwacht. In 2020 staat nieuwbouw van de kazerne Leimuiden op het programma en in 2019-2020 de verbouwing van de werkplaats Leiden Zuid.
Investeringen in nieuwbouw worden conform het Financieel Statuut aangeboden aan het bestuur. De geplande investeringen in software (functioneel beheer) en informatietechnologie zijn vooral gericht op vervanging (en vaak heraanbesteding) van de grote pakketten (de Big Six van de afdeling FB, inclusief DBK) en de servers en bijbehorende netwerksoftware (IT). De (her)aanbesteding van DBK staat voor 2019 gepland, waarbij de feitelijke investeringen in 2021 worden verwacht. Nog in 2017 vinden grote investeringen plaats in de vervanging van AG5 (VIMS) en DECOS (Platform Digitaal Werken) die mogelijk nog in 2018 doorlopen.

De investeringen in ICT in 2017 betreffen vooral het nieuwe werkplekbeleid; ook dit zal mogelijk nog doorlopen in 2018. Het project Informatieveiligheid loopt door in 2017 en in 2018. Tevens zal in 2018 nog een vervangingsinvestering plaatsvinden voor een van de centrale servers.

Waar volledig nieuwe behoeften ontstaan, zal de beschikbare investeringsruimte zo optimaal mogelijk worden benut. De met de voorgenomen investeringen samenhangende kapitaallasten zijn opgenomen in de ramingen.

Balansprognose

Financiële kengetallen bieden inzicht in de financiële huishouding van onze veiligheidsregio. Voor een juiste berekening van deze kengetallen is het nodig om een meerjarige balansprognose op te stellen. Uit de prognosebalansen blijkt vooral een sterke afname van het eigen vermogen. Dit is in overeenstemming met het verwachte verloop van de bestemmingsreserves, maar ook het gevolg van de grote investeringen in de komende jaren en de lasten die daarvan het gevolg zijn.
Bij de ‘materiële vaste activa’ zijn de investeringen opgenomen. De leningen zijn verwerkt onder de post ‘vaste schulden’. De voorgenomen mutaties in de reserves zijn opgenomen onder het ‘eigen vermogen’, evenals de effecten van de mutaties op het jaarlijks resultaat. De overige posten zijn constant gehouden, omdat deze jaarlijks weinig blijken te fluctueren.

Balansprognose

Reserves en voorzieningen

Reserves behoren tot het eigen vermogen. Stortingen en onttrekkingen gebeuren bij resultaatbestemming door het AB, na vaststelling van de jaarstukken. De voorziene onttrekkingen dienen als autorisatie door het AB voor maximale bestedingen.
Hierna worden per reserve de beginstand, verloop en de eindstand per jaar gepresenteerd tot 31 december 2021. In de Nota Reserves 2017-2018, door het AB vastgesteld op 29 juni 2017, wordt aangegeven voor welk doel de reserves zijn ingesteld en op welke wijze ze zijn en/of worden gevoed. Hierin zijn ook eventuele plafonds, limieten e.d. opgenomen.

Voorzieningen maken onderdeel uit van het vreemd vermogen. VRHM kent alleen de voorziening groot onderhoud. Begin 2011 is VRHM eigenaar geworden van diverse brandweerkazernes. Deze variëren in ouderdom van nul tot tien jaar. Voor de komende jaren wordt geen grootschalig onderhoud verwacht. Hiervoor is een meerjarige onderhoudsplanning opgesteld in samenspraak met de voormalige eigenaren, de gemeenten. Met ingang van 2015 is jaarlijks € 62.000 opgenomen als dotatie voor alle panden. De jaarlijkse onttrekkingen zijn hieraan gelijk.

Stand en verloop van Reserves en Voorzieningen

Algemene reserve, bestemmingsreserves en voorzieningen 2016-2018

2016-2018

Algemene reserve, bestemmingsreserves en voorzieningen 2019-2021

2019-2021