Overzicht van baten en lasten in de begroting en de toelichting

Overzicht van baten en lasten in de begroting en toelichting

Overzicht van baten en lasten in de begroting en de toelichting

Overzicht van baten en lasten in de begroting en de toelichting

Totale begroting VRHM 2018 inclusief meerjarenbeeld

Onderstaande tabel laat het totaal van de lasten en baten per programma zien. Uit de tabel is ook af te lezen wat het exploitatieresultaat vóór bestemming van resultaat is en welk beroep wij doen op onze reservepositie om de begroting sluitend te maken. De programmaonderdelen zijn gekoppeld aan de verplicht gestelde taakvelden.

Totale begroting

Waarderingsgrondslagen

Onderstaande samenvatting van de grondslagen, waarop de financiële verslaggeving is gebaseerd, is bedoeld als leidraad voor een juiste interpretatie van financiële overzichten. Deze waarderingsgrondslagen zijn onderdeel van het Financieel Statuut en worden overeenkomstig toegepast.

  • De waardering van de materiële vaste activa is op historische kostprijs/aanschafprijs, verminderd met afschrijvingen en specifieke subsidies of bijdragen. De afschrijvingspercentages zijn vastgesteld aan de hand van de economische levensduur en met inachtneming van de waarderingsgrondslagen voor afschrijvingen als vermeld in het Financieel Statuut;
  • De vorderingen, liquide middelen, langlopende- en kortlopende schulden zijn op nominale waarde gewaardeerd;
  • Baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben;
  • Afschrijving start na ingebruikname investering;
  • Het aantal inwoners wordt ontleend aan de laatst door het CBS per 1 januari vastgestelde en gepubliceerde gegevens. De begroting 2018, de meerjarenramingen en de indicatie van de rijksbijdrage gaan uit van de inwoneraantallen per 1 januari 2016;
  • De begroting en de meerjarenramingen zijn gebaseerd op bestaand beleid;
  • De lonen en de prijzen worden geïndexeerd volgens de richtlijnen van de commissie-Strijk;
  • De rijksbijdragen worden ontvangen ter dekking van de taken. De indicaties voor de begroting en de meerjarenramingen zijn conform de beschikking opgenomen;
  • Er zijn geen baten of lasten wegens dividend.

Doelmatigheidstaakstellingen van het Rijk en de route naar Cebeon zullen in financiële zin effect hebben op de keuze tussen beleidsalternatieven. De lasten en baten zijn in dit kader aangepast voor 2018 en volgende jaren.

EMU-saldo

Om de financieel vergelijk te kunnen maken op Europees niveau, nemen wij dit overzicht op in onze begroting. Het EMU-saldo bestaat uit het geraamde onderscheidenlijk gerealiseerde saldo van de ontvangsten en uitgaven, berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie.

EMU-saldo

Inwonerbijdrage per programma

In onderstaand tabel zijn de totalen van de inwonerbijdragen per programma en per inwoner gepresenteerd. In bijlage 2 worden de gegevens per gemeente gepresenteerd.

Inwonersbijdrage per programma

Ontwikkelingen rijksbijdrage (BDUR)

De mutaties in de rijksbijdrage (BDUR) zijn verwerkt in onderstaande tabel, die aansluit op de circulaires tot en met de decembercirculaire BDUR 2016.

Ontwikkelingen rijksbijdrage

Overzicht van geraamde incidentele baten en lasten

In onderstaand overzicht zijn de incidentele projecten opgenomen met daarbij de incidentele dekking (al dan niet meerjarig) vanuit de reservepositie. Na oplevering van de projecten vervalt ook de dekking uit de reserves.

Overzicht van geraamde incidentele baten en lasten

Overzicht van structurele onttrekkingen uit reserves

Onderstaand overzicht laat zien welke kosten wij structureel dekken vanuit onze reservepositie. Voor onderstaande structurele kosten die jaarlijks beoordeeld worden, wordt voor een gelijk bedrag een dotatie geraamd in de reserve.

Overzicht van structurele onttrekkingen uit reserves