Bijlage 4: Productenstructuur

Bijlage 4: Productenstructuur

Productenstructuur

* Het product bestuursondersteuning (Veiligheidsbureau) is inclusief € 35.000 accountantskosten. Deze lasten worden verantwoord onder het programma brandweer.

** Het verschil tussen het bedrag voor overhead binnen de productenraming en het bedrag dat is opgenomen in het overzicht overhead (taakveld 0.4) wordt veroorzaakt door de toegerekende rente aan de ICT middelen (activa).

Toelichting Productenraming

Wij hebben deze bijlage bij de ontwerp-Programmabegroting 2018 toegevoegd, waarbij de kosten zijn toegerekend aan producten die naar onze mening bestuurlijk relevant zijn. De overhead wordt apart gepresenteerd. Als onderdeel van het project kostentransparantie is een kostenverdeelmodel opgesteld, waarbinnen de kosten uit de interne werkbegroting via verschillende niveaus uiteindelijk volledig worden toegerekend aan de producten.

De nu gepresenteerde raming en het onderliggende model is een eerste inventarisatie en zal de komende tijd nog nader worden verfijnd, waarbij we de uitgangspunten en verdeelsleutels ook nog zullen bespreken met het AGT.