Omgevingsdienst

Omgevingsdiensten

Logo Omgevingsdienst West-Holland

De omgevingsdiensten zien erop toe dat bedrijven de regels uit de Wet milieubeheer naleven. Daarnaast zorgen de omgevingsdiensten ervoor dat in ruimtelijke plannen van gemeenten aandacht wordt besteed aan milieuaspecten, zoals bodem, lucht, geluid, energie en veiligheid. Ten slotte draagt men bij aan de beperking van overlast als gevolg van geluid, luchtverontreiniging en geur.

Midden-Hollands en West-Holland

De Veiligheidsregio Hollands Midden en de omgevingsdiensten Midden-Holland en West-Holland werken binnen de verschillende onderdelen van de veiligheidsketen met elkaar samen. Zo werkt men onder andere samen bij het voorkomen van risicovolle situaties, worden de omgevingsdiensten door de veiligheidsregio betrokken bij de voorbereiding op rampen en crisis en hebben de omgevingsdiensten een adviserende rol bij incidenten. Door gebruik te maken van elkaars kennis en expertise in diverse werkgroepen en elkaars processen, wordt de integrale benadering van de veiligheidsteken kwalitatief verbeterd.