Partners

Partners

Ondertekening convenant Omgevingsdiensten VRHM

Samen met externe partijen maakt de Veiligheidsregio Hollands Midden zich sterk voor het verkleinen van risico's, het bestrijden van incidenten en het beperken van leed en schade. Deze private en publieke partners hebben vanwege hun expertise en/of capaciteiten veelal een (ondersteunende) taak of een (mede)verantwoordelijkheid in de bestrijding van een incident, ramp of crisis. Een goede aanpak op dit terrein vraagt een sterk netwerk. Dat betekent elkaar ontmoeten en ook dat de betrokken partners en de veiligheidsregio goed weten hoe de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op dat moment verdeeld zijn.

Samenwerking met externe partijen is dus van essentieel belang. Om deze reden ziet de Veiligheidsregio Hollands Midden het dan ook als haar taak om de partners in veiligheid met elkaar te verbinden en de samenwerking te bevorderen. Hiertoe worden samenwerkingsafspraken met deze partners gemaakt.  De veiligheidsregio hanteert voor het maken van deze samenwerkingsafspraken veelal convenanten. Convenanten met partners zijn een middel om de samenwerking vorm te geven of te verbeteren.

Het uiteindelijke doel van een convenant is dat de Veiligheidsregio Hollands Midden haar partners kent, informatie met hen deelt, werkafspraken maakt en gezamenlijk oefent, opdat in geval van een incident adequaat wordt gehandeld.