Nieuw Regionaal Beleidsplan

De Wet veiligheidsregio’s schrijft voor dat het bestuur van de veiligheidsregio eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vaststelt (art. 14 Wvr). Het beleidsplan vormt hét strategische beleidskader voor de veiligheidsregio en beschrijft de koers voor de komende vier jaar.

Nieuw Regionaal Beleidsplan

De Wet veiligheidsregio’s schrijft voor dat het bestuur van de veiligheidsregio eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vaststelt (art. 14 Wvr). Het beleidsplan vormt hét strategische beleidskader voor de veiligheidsregio en beschrijft de koers voor de komende vier jaar.

Het huidige beleidsplan van de VRHM heeft een looptijd van 2016-2019. Het komende jaar is het laatste uitvoeringsjaar van het huidige beleidsplan. Het jaar 2019 staat dan ook in het teken van het opstellen van een nieuw regionaal beleidsplan voor de periode 2020-2023.

In het nieuwe beleidsplan gaan we in op alle wettelijke taken van de veiligheidsregio. Welke fysieke veiligheidsvraagstukken zien we in de VRHM en hoe bereidt de VRHM zich hier op voor, samen met haar netwerkpartners. Doel is om het beleidsplan dé gezamenlijke agenda van de VRHM en haar netwerkpartners te laten zijn. Waarin de gezamenlijke ambities en resultaten in staan. En de gezamenlijke agenda; welke opgaven werken we met welke partner uit.

We beschrijven welke van de geduide risico’s uit het Regionaal Risicoprofiel om extra inspanning vragen van de VRHM en haar partners. En maken een vertaalslag van landelijke ontwikkelingen (onder andere strategische agenda’s Instituut Fysieke Veiligheid, Veiligheidsberaad, Brandweer, Omgevingswet) naar onze regio. Uiteraard nemen we ook de maatschappelijke opgaven met een fysieke veiligheidscomponent, genoemd in collegeprogramma’s en gemeentelijk Integraal Veiligheidsbeleid mee.

De periode tot aan de zomer wordt gebruikt om samen met medewerkers, collega-hulpdiensten, gemeenten, partners, bestuur en de gemeenteraden in gesprek te gaan over de gezamenlijke, inhoudelijke opgave voor de komende jaren. Wat komt er op ons af, hoe kunnen we op deze opgaven anticiperen en wat is daarvoor nodig? De periode na de zomer wordt gebruikt om het beleidsplan vast te stellen.