"Meer blos op de wangen van de VRHM"

Op 1 augustus heeft Hans Zuidijk het stokje overgenomen van de directeur VRHM/regionaal commandant Henk Meijer. Wie is deze man, die we natuurlijk al kennen door zijn jarenlange ervaring als plaatsvervangend regionaal commandant bij de brandweer en operationeel leider ROT? Wat kunnen de samenwerkingspartners in de VRHM van hem verwachten?

"Meer blos op de wangen van de VRHM"

Hans Zuidijk over de toekomstige opgave van de veiligheidsregio.

Op 1 augustus heeft H
ans Zuidijk het stokje overgenomen van de directeur VRHM/regionaal commandant Henk Meijer. Wie is deze man, die we natuurlijk al kennen door zijn jarenlange ervaring als plaatsvervangend regionaal commandant bij de brandweer en operationeel leider ROT? Wat kunnen de samenwerkingspartners in de VRHM van hem verwachten?

Hans Zuidijk4

Hans blikt terug op zijn eerste paar maanden in deze nieuwe functie: “Mijn eerste honderd dagen als directeur van de VRHM / regionaal commandant zitten er voor tweederde op als deze nieuwsbrief op de digitale deurmat valt. Ik had mezelf ten doel gesteld om in deze periode vooral veel te luisteren en te praten, kennis te maken met mensen met wie ik nog niet heb samengewerkt. Doel is om zo vanuit mijn nieuwe positie goed naar de werkelijkheid te kijken. Waar staan we nu en waar moeten we mee aan de slag?”

Wat de VRHM betreft is de opdracht volgens Hans helder. “Meer verbinding aanbrengen in de samenwerking binnen en buiten de veiligheidsregio. Want we kunnen niet alles alleen doen. Het draait om samenwerken, om werken in netwerken. Zorgen dat de VRHM meer blos op de wangen krijgt.” Om te illustreren wat hij daarmee bedoelt, pakt Hans de zelfevaluatie van de VRHM erbij, die voor de visitatie van december 2016 is geschreven.

Bewust geen extra kolom
‘Bij de start van de veiligheidsregio in 2011 hebben we er bewust voor gekozen te blijven werken vanuit de sterke kolommen: GHOR, gemeenten, politie en brandweer. We zouden geen aparte ‘multi-organisatie’ bouwen. De regie op de multidisciplinaire samenwerking, voorbereiding en uitvoering van crisis- en risicobeheersing zouden we gaan uitvoeren vanuit het multi-domein van het organisatieonderdeel brandweer. Waarom? Simpelweg omdat dat dat het grootste organisatieonderdeel was van de veiligheidsregio en deze taken van oudsher bij de regionale brandweer lagen. Inmiddels doet dat niet voldoende recht meer aan het specifieke takenpakket van het multi-domein.”

Gelijkwaardige samenwerking
En er speelde nog iets, vertelt Hans: ’’Het onderbrengen van het multi-domein binnen de brandweerorganisatie heeft bij sommige partners het beeld doen ontstaan dat de brandweer een (te) dominante rol heeft op momenten waar gelijkwaardige samenwerking het uitgangspunt hoort te zijn. Bij de herziening van het organisatieplan - waarmee ik nu zowel vanuit mijn functie als regionaal commandant als directeur veiligheidsregio bezig ben - zetten we in op een eenduidige positionering van het multi-domein binnen de organisatiestructuur van de veiligheidsregio. Anders gezegd: het organogram van Brandweer Hollands Midden transformeert van een brandweerorganogram met daarin ondergebracht multi-taken, naar een VRHM-organogram met brandweertaken. Ik verwacht dat dit bijdraagt aan een verbetering van de positionering van de veiligheidsregio als netwerkorganisatie. De merknaam brandweer blijft gewoon gebruikt worden voor de brandweertaken.’

Het herziene organisatieplan zal naar verwachting ter besluitvorming worden aangeboden aan de vergadering van het Algemeen Bestuur VRHM op 7 december.