Programma waterveiligheid in Veiligheidsregio Hollands Midden

Op het gebied van waterveiligheid onderneemt Veiligheidsregio Hollands Midden veel activiteiten. Het is één van de prioritaire risico’s van VRHM.

Programma waterveiligheid in Veiligheidsregio Hollands Midden

Op het gebied van waterveiligheid onderneemt Veiligheidsregio Hollands Midden veel activiteiten. Het is één van de prioritaire risico’s van VRHM. VRHM is aangesloten bij het Project ‘water en evacuatie’ uit de strategische agenda van het Veiligheidsberaad. Ook heeft VRHM een coördinerende rol in het coördinatieplan Dijkring 14-15-44. Onder deze twee hoofdthema’s worden diverse activiteiten uitgevoerd. Het programma waterveiligheid bundelt deze activiteiten.

VRHM heeft op gebied van waterveiligheid vier doelstellingen:
1. Burgers en bedrijven zijn zich bewust van de risico’s van water en weten hoe zij zich daarop kunnen voorbereiden;
2. Functionarissen die zich met risico- en crisisbeheersing bezighouden, kennen de risico’s van het gebied voor water en de domino-effecten daarvan en kunnen beschikken over informatie (kennis en techniek) met betrekking tot deze risico’s en domino-effecten.
3. Crisisfunctionarissen kennen bij waterveiligheid de aanvullingen, afwijkingen en beperkingen ten opzichte van het reguliere optreden.
4. Risicofunctionarissen zijn in staat om over waterveiligheid risicogericht te adviseren.

Integrale aanpak
Het programma waterveiligheid omvat alle aspecten van de veiligheidsketen: risicobeheersing, risico- en crisiscommunicatie, crisisbeheersing, Opleiden, Trainen, Oefenen (OTO), informatievoorziening en planvorming. Het programma waterveiligheid pakt dit in samenhang met elkaar op.

Projectteam
Voor het programma waterveiligheid is een projectteam samengesteld onder verantwoordelijkheid van het hoofd afdeling Planvorming VRHM. In het projectteam zijn de disciplines Opleiden Trainen Oefenen (OTO), risicobeheersing, communicatie en planvorming vertegenwoordigd. Bij de uitvoering van de deelprojecten worden partners, diverse multidisciplinaire werkgroepen en medewerkers van de VRHM betrokken. Per activiteit is een trekker aangewezen. Het projectteam bewaakt de samenhang tussen de diverse activiteiten.

Planning
Van de verschillende activiteiten is een planning opgesteld die de komende beleidsperiode, tot 2020, wordt uitgevoerd.

Meer informatie?
Hebt u vragen of wilt u meer weten over het programma, neem dan contact op met Angelique Heus, senior planvormer bij de afdeling Planvorming VRHM, angelique.heus@vrhm.nl.

Schema waterveiligheid