Nieuws

Een overzicht van het actuele nieuws.

Nieuws

18 december 2018

Het nieuwe risicoprofiel is volop in ontwikkeling. Tijdens de diverse themabijeenkomsten hebben we over verschillende onderwerpen input verzameld van hulpdiensten, gemeenten, omgevingsdiensten, defensie en nog vele andere partners. Met deze input zijn we aan de slag gegaan met het in kaart brengen van de regio en de daarin aanwezige risico’s.

18 december 2018

In 2014 heeft de Veiligheidsdirectie een multidisciplinaire evaluatiesystematiek vastgesteld. De afgelopen jaren is gebleken dat deze systematiek beperkt wordt nabesproken. Daarnaast is gebleken dat om te kunnen leren van incidenten er ook behoefte is aan een evaluatie zonder uitgebreid rapport, maar snel, kort en bondig. Daarom is er in 2017 het huidige systeem geëvalueerd en in 2018 een nieuw evaluatiesysteem ontwikkeld dat geresulteerd heeft in een nieuw multidisciplinair evaluatieprotocol.

18 december 2018

Tjeerd Neumann is per 1 augustus 2018 naast directeur Brandweerzorg VRHM ook als Operationeel Leider binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden aan de slag gegaan. Hij heeft de afgelopen jaren diverse operationele functies bekleed.

18 december 2018

Dit jaar is Arjan van de Watering, directeur Bedrijfsvoering VRHM, Operationeel Leider tijdens Oud en Nieuw. Maar wat betekent dat eigenlijk, want normaliter is de Operationeel Leider de voorzitter van het Operationeel Team en dat team komt pas bij elkaar vanaf GRIP 2.

3 december 2018

Maandag 3 december om 12.00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Ontvangt u het controlebericht op uw mobiel, dan weet u dat uw telefoon juist is ingesteld. Nieuw is dat NL-Alert uitbreidt naar aanvullende kanalen om zoveel mogelijk mensen te informeren en te alarmeren bij een ramp in de omgeving.

17 oktober 2018

In de catalogus Nationale Operaties kunnen hulpdiensten en civiele autoriteiten (politie, brandweer, justitie, gemeenten) snel en gericht zoeken naar welke bijstand Defensie levert. De meest actuele versie van de digitale Catalogus Nationale Operaties is nu beschikbaar

17 oktober 2018

Om informatie en producten voor de multidisciplinaire crisisorganisatie centraal beschikbaar te maken is er twee jaar geleden het Multi Actueel Beeld (MAB) gelanceerd. Het werd daarom hoog tijd voor een evaluatie. Met een enquête is onderzocht of het MAB gebruikt wordt en welke meerwaarde het biedt in de ogen van de gebruiker.

17 oktober 2018

In 2018 zijn bijna alle CoPI-leden die kunnen optreden binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden getraind. Net als vorig jaar hebben de trainingen op meerdere dagen plaatsgevonden op het Nationaal Trainingscentrum op de van Brederokazerne in Vught.

17 oktober 2018

Donderdag 29 augustus heeft directeur VRHM Hans Zuidijk de herziene samenwerkingsovereenkomst Brzo ondertekend. Daarin is geregeld hoe de vijf veiligheidsregio’s binnen Zuid-Holland en Zeeland samenwerken op het gebied van Brzo. De aanpassingen zijn nodig voor de samenwerking met de veiligheidsregio’s en de omgevingsdiensten

17 oktober 2018

Voor het ophalen van input voor het Regionaal Risicoprofiel zijn meerdere themabijeenkomsten georganiseerd die ingingen op verschillende risico’s die geclusterd waren in thema’s: Natuur en klimaat, Gebouwde omgeving, Milieu, Mobiliteit en infrastructuur, Continuïteit vitale voorzieningen en Gezondheid en veiligheid. Met vertegenwoordigers van hulpdiensten en deskundigen van partners is gekomen tot een gezamenlijke risico-inventarisatie en risicoanalyse van de aanwezige risico´s voor deze thema’s.