Veiligheidsdirectie

Veiligheidsdirectie

Veiligheidsdirectie

Veiligheidsdirectie

De Veiligheidsdirectie ondersteunt het Algemeen en het Dagelijks Bestuur en stuurt het Veiligheidsbureau en het Hoofdenoverleg aan. In de Veiligheidsdirectie zijn de ambtelijk eindverantwoordelijken van de belangrijkste partners binnen de Veiligheidsregio vertegenwoordigd.

Leden Veiligheidsdirectie

In de Veiligheidsdirectie zijn de hoofden van de politie, brandweer en GHOR vertegenwoordigd evenals de Coördinerend functionaris. De Regionaal commandant Brandweer is door het bestuur aangewezen als voorzitter van de Veiligheidsdirectie en is tevens secretaris van het Algemeen Bestuur/Dagelijks Bestuur. De Veiligheidsdirectie bestaat uit:

J.J. (Hans) Zuidijk, directeur en Regionaal Commandant Brandweer Hollands Midden
L.E.M. (Lilian) Weber-Teuben, directeur Risico- en Crisisbeheersing
D.P.M. (Dian) Aarts-Laenen, coördinerend functionaris
S. (Sjaak) de Gouw, directeur Publieke Gezondheid
E. (Ewald) Beld, hoofd DROS Politie Eenheid Den Haag

Taken

De Veiligheidsdirectie adviseert het bestuur en bereidt de vergaderingen van het Algemeen en Dagelijks Bestuur voor. Bovendien stuurt de Veiligheidsdirectie aan op de voortgang van de integrale en multidisciplinaire beleidsvoorbereiding en -uitvoering en kwaliteit van de prestaties van de veiligheidsregio en ziet erop toe dat de genomen besluiten binnen de kolommen worden uitgevoerd.

Daarnaast zijn de directieleden in hun verantwoordelijkheid als lijnmanager van één van de organisaties eindverantwoordelijk voor de bijdrage van hun organisatie aan de uitvoering van taken, processen en projecten van de Veiligheidsregio Hollands Midden. Zij leggen verantwoording af aan het bestuur van de veiligheidsregio en over de monodisciplinaire taken van de eigen kolom, voor zover onderdeel van het takenpakket van de veiligheidsregio. Ze behouden elk hun eigen wettelijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden; ze zijn hierop aanspreekbaar door bestuur en kunnen zelfstandig het bestuur hierover adviseren.