Vergaderingen

Op deze pagina vindt u de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden.

Vergaderingen

Vergaderingen Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur komt circa vier keer per jaar bijeen en stelt daarin in ieder geval de verschillende documenten uit de beleids- en beheercyclus (zoals jaarrekeningen, begrotingen, beleidsplannen) vast. Verder besteedt zij thematisch aandacht aan verschillende onderwerpen die met veiligheid te maken hebben.

Besluitvorming
Besluitvorming vindt plaats bij een gewogen meerderheid van stemmen. Staken de stemmen, dan is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Vergaderingen openbaar
De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar. De hoofdofficier van justitie, de korpschef (namens deze een lid van de Eenheidsleiding Den Haag), een vertegenwoordiger van de waterschappen en de Commissaris van de Koning Zuid-Holland worden standaard uitgenodigd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur. Zij maken echter geen deel uit van het bestuur en hebben geen stemrecht. Andere crisispartners worden uitgenodigd als dat van belang is.

De regionaal commandant brandweer, directeur Publieke Gezondheid en coördinerend functionaris wonen als adviseurs de vergadering van het Algemeen Bestuur bij.

In deze rubriek vindt u de vergaderstukken van 2020 en 2019. Oudere vergaderstukken kunt u opzoeken met de documentzoeker van deze site, of opvragen bij de afdeling Strategie en Beleid.

Vergaderdata 2020

Het Algemeen Bestuur vergadert in 2020 op de volgende data:

20 februari / themabijeenkomst
16 april
25 juni
8 oktober / themabijeenkomst
19 november

Vergaderstukken 2020

17 juni 2020
9 april 2020
11 februari 2020

Vergaderstukken 2019

19 november 2019
18 juni 2019
10 april 2019
15 februari 2019