Voornemen tot verkoop

De Veiligheidsregio is voornemens om een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Bergambacht, sectie A, nummer 9424, groot circa 92 m2 aan de Gemeente Krimpenerwaard (hierna: “de Gemeente”) te verkopen (hierna: “het Perceeldeel”). 

De Gemeente is voornemens om op de percelen kadastraal bekend gemeente Bergambacht, sectie A, nummers 8852 en 8853 een nieuw gemeentehuis te realiseren. Op het perceel zal ten behoeve van het gemeentehuis een parkeerplaats worden gerealiseerd. De Gemeente wenst het Perceeldeel te kopen van de Veiligheidsregio voor een extra ontsluiting van de voornoemde parkeerplaats. 

 

Eén serieuze gegadigde

De Veiligheidsregio is om de volgende redenen van mening dat de Gemeente als enige serieuze gegadigde kwalificeert voor de verkoop van het Perceeldeel: 

  • De aankoop van het Perceeldeel is noodzakelijk voor het realiseren van een goede en veilige verkeersstructuur in en rondom het nieuw te realiseren gemeentehuis en daarbij behorende parkeervoorziening. 

  • De Gemeente is eigenaar van alle omliggende percelen (met uitzondering van het bij de Veiligheidsregio in eigendom blijvende deel van perceel A 9424). 

  • Tussen de Veiligheidsregio en de Gemeente bestaat een verplichting om in bepaalde gevallen perceel A 9424 aan de Gemeente te (terug)verkopen, welke verplicht is het perceel A 9424 van de Veiligheidsregio te (terug)kopen. Het is in lijn met (het doel en de strekking van) deze terugkoopverplichting om het Perceeldeel aan de Gemeente te verkopen.  

  • Het Perceeldeel kan niet zelfstandig tot ontwikkeling worden gebracht gelet op de ligging en de omvang daarvan. 

  • Het Perceeldeel wordt uitsluitend verkocht met oog op de voorgenomen ontwikkeling van de Gemeente en niet voor andere doeleinden.

 

Termijn voor reactie

Indien u zich niet kunnen verenigingen met de voorgenomen grondverkoop, dient u binnen 20 kalenderdagen na deze publicatie een kort geding aanhangig te maken bij de bevoegde voorzieningenrechter. Wanneer u voornemens bent een kort geding procedure aanhangig te maken, verzoeken wij u om dit uiterlijk voor het verstrijken van de termijn van de 20 kalenderdagen na publicatie schriftelijk mee te delen aan de Veiligheidsregio, bij voorkeur middels een e-mailbericht aan aad.oosterlee@vrhm.nl.

 

De termijn van 20 kalenderdagen is een vervaltermijn. Dat betekent dat indien binnen 20 kalenderdagen na publicatie geen kort geding aanhangig gemaakt is, de Veiligheidsregio het Perceeldeel aan de Gemeente zal verkopen. Het recht om tegen de voorgenomen gronduitgifte op te komen en/of aanspraak te maken op schadevergoeding vervalt dan. 

 

Nadere informatie

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer A. Oosterlee, bereikbaar via aad.oosterlee@vrhm.nl.