Voorkomen van

Voorkomen van

Voorkomen van

Voorkomen van

De Veiligheidsregio Hollands Midden wordt in een vroeg stadium betrokken bij grote infrastructurele projecten, zoals de verbreding van een snelweg of de aanleg van een randweg. Hierdoor kan zij meedenken om risico's voor burgers zo klein mogelijk te houden.

De veiligheidsregio moet snel en goed kunnen reageren op vele soorten veiligheidsrisico's. Denk aan ordeverstoringen, overstromingen, treinongevallen en terrorisme, infectieziekten en uitval van nutsvoorzieningen. Om op deze bedreigingen te kunnen inspelen, moeten overheidsinstanties, bedrijfsleven en de burger nauw samenwerken.

De Veiligheidsregio Hollands Midden heeft de risico's in Hollands Midden in kaart gebracht in het Regionaal Risicoprofiel. Dit geeft de risico's aan waarop de veiligheidsregio zich al voldoende heeft voorbereid en de risico's waarop zij zich nog verder wil voorbereiden. Er is daarbij gekeken naar de kans dat een risico kan voorkomen en de impact die het risico heeft. In de rechterkolom leest u hierover meer door te klikken op Risicoprofiel.