Voorbereiding op

Voorbereiding op

De Veiligheidsregio Hollands Midden maakt afspraken met partners, stelt plannen op om incidenten te bestrijden en zorgt ervoor dat hulpverleners goed voorbereid (opgeleid, getraind en geoefend) zijn op rampen en crises. Vooraf is bepaald welke functionaris over welke informatie moet beschikken en hoe deze informatie het beste beschikbaar kan worden gemaakt. Ook de manier waarop naar burgers wordt gecommuniceerd bij grootschalige incidenten is van te voren vastgelegd.

De Veiligheidsregio Hollands Midden sluit convenanten met partners - zoals de waterschappen, drinkwaterbedrijven, nutsbedrijven, omgevingsdiensten en defensie - waarin zij de samenwerking vastleggen als een incident plaatsvindt.

De bestrijding van incidenten is voor een groot deel gelijk. Een brand moet worden geblust en slachtoffers moeten worden geholpen. De aard van het incident of de locatie waar het incident plaatsvindt, kan wel verschillen. Voor die gevallen worden plannen opgesteld, waarin beschreven is hoe het incident het beste kan worden bestreden. Vooraf is dan al nagedacht over knelpunten en zijn oplossingen al uitgewerkt.

Hulpverleners die een taak hebben in de rampenbestrijding en crisisbeheersing moeten voor die taak worden opgeleid, getraind en geoefend. Het gaat hierbij vooral om het bijzondere van grootschalig optreden. Een brandweerman weet wel hoe hij een brand moet blussen, een ambulanceverpleegkundige weet hoe hij het slachtoffer het beste kan behandelen en een politieagent weet hoe hij het verkeer moet regelen. Bij grote incidenten speelt co├Ârdinatie, afstemming, samenwerking met hulpverleners van andere diensten een grote rol. De hulpverleners worden hierin getraind.

Actuele en betrouwbare informatie is bij de bestrijding van rampen en crises van groot belang. Met goed informatiemanagement wordt ervoor gezorgd dat de juiste informatie op de juiste plek op het juiste moment is. Vindt een ramp of crisis bij u in de buurt plaats, dan wilt u geïnformeerd worden over wat u wel en niet kan en mag doen. Communicatie vanuit de overheid speelt hierbij een belangrijke rol.