Privacyverklaring VRHM

Veiligheidsregio Hollands Midden staat voor Samen sterk voor meer veiligheid! Om deze missie goed te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat wij persoonsgegevens van medewerkers en burgers verwerken. Wij zijn er ons van bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Door middel van deze verklaring informeren wij u waarom wij persoonsgegevens verwerken, hoe wij hiermee omgaan en welke rechten u heeft.

Veiligheidsregio Hollands Midden moet het gebruik van persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag.

Op grond van de Wet veiligheidsregio’s voeren wij een aantal wettelijke taken uit op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De uitoefening van deze taken vergt de verwerking van persoonsgegevens bijvoorbeeld voor het geoefend houden van onze medewerkers en partners, de advisering ten behoeve van vergunningen aan burgers en gemeenten en de uitbetaling van salarissen.

Wij zorgen voor een passende beveiliging van de persoonsgegevens die wij verwerken, overeenkomstig de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. De persoonsgegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Daarnaast bewaren wij de persoonsgegevens die wij verwerken niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking of zo lang als op grond van de Archiefwet is vereist. Verder streven wij ernaar slechts die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf het bepaalde doel. Wij verstrekken persoonsgegevens alleen aan derden indien dit geschiedt op basis van overeenkomsten met verwerkers die in opdracht van ons taken uitvoeren om te kunnen voldoen aan een wettelijke taak.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft u een aantal privacy rechten.

  • U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Wij behandelen uw verzoek in beginsel binnen een maand.
  • U heeft recht op rectificatie van uw gegevens indien blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn. U kunt dan een verzoek indienen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.
  • U heeft recht op vergetelheid indien wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerkt hebben.
  • U heeft recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens indien de gegevens niet verzameld zijn ten behoeve van een taak van algemeen belang of om openbaar gezag uit te oefenen, maar op basis van uw expliciete toestemming verwerkt worden.
  • U heeft recht op bezwaar tegen verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens indien bijzondere persoonlijke omstandigheden dat vergen.

Klachten, verzoeken om inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van persoonsgegevens en verzoeken om intrekking van toestemming of bezwaar tegen verwerking kunt u sturen naar:

Veiligheidsregio Hollands Midden
Functionaris gegevensbescherming
Postbus 1123
2302 BC Leiden

Voor klachten over verwerking van uw persoonsgegevens door Veiligheidsregio Hollands Midden kunt u zich richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens, via het klachtenformulier op hun website of door een brief te sturen naar Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ in Den Haag.