Beëindiging brandweertoegangssysteem (sleutelbuis)

Afbeelding1

Al ruim 30 jaar werkt de brandweer met het brandweertoegangssysteem (sleutelbuis). Het systeem was ooit bedoeld voor bouwwerken die met de brandmeldinstallatie rechtstreeks via het Openbaar Meld Systeem (OMS) doormelden naar de Meldkamer Brandweer (MKB).

In de loop van de jaren is het systeem ook (vrijwillig) gebruikt bij andere bouwwerken, poorten, slagbomen, hekken e.d. De gebouweigenaar kocht een sleutelbuis of cilinder en plaatste deze bij de brandweerentree of toetreding. Doel was om de brandweer een snelle toegang te geven zonder een deur of raam te forceren.

Maar in de loop van de tijd zijn er diverse nadelen (bij)gekomen, waardoor de nadelen van het brandweersleutelbuissysteem nu vele malen groter zijn dan de voordelen.

Om een paar te noemen:

  • beveiliging van de cilinder voldoet niet (meer) aan de eisen van deze tijd;
  • sleutelbuizen gaan niet meer open (worden niet onderhouden door gebruiker / zand en vuil in cilinder);
  • sleutel(s) in de sleutelbuizen komen niet meer overeen met het slot van de toegangsdeur;
  • sleutelbuizen zijn soms zelfs leeg;
  • eigenaren of gebruikers zijn de ondergeschikte “eigen” sleutel kwijt;
  • dure beveiliging bij de brandweer van de moedersleutel;
  • diefstal van de moedersleutel.

Kortom, de nadelen wegen niet meer op tegen de voordelen. Daarnaast is het ook niet meer van deze tijd dat de overheid faciliteert in systemen waarvoor de verantwoordelijkheid bij de eigenaren  en/of gebruikers ligt.

Beëindiging brandweersleutel

Brandweer Nederland heeft vanwege de vele nadelen drie jaar geleden landelijk geadviseerd om het sleutelbuis-systeem te gaan beëindigen. De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) heeft dit advies overgenomen waardoor Brandweer Hollands Midden geen toestemming meer geeft voor het aanschaffen van brandweer-sleutelbuizen binnen de VRHM.

Het huidige systeem wordt dus beëindigd. De brandweer faseert de sleutelbuizen uit. Het tijdstip van beëindiging is per gemeente verschillend. Er is o.a. rekening gehouden met de vervanging van blusvoertuigen zodat in de nieuwe blusvoertuigen van de brandweer geen sleutelkluis meer wordt aangebracht.

Het schema van uitfasering:

Schema uitfasering

Informeren eigenaren sleutelbuizen

In het traject van inlichten en voorlichten zijn in de zomer van 2021 de eerste stappen gezet door alle (hoofd)leveranciers van de sleutelbuizen op de hoogte te stellen. Binnen de brandweer zelf werd al vanaf 2018 rekening gehouden met het beëindigen van het systeem, door bij niet Openbaar MeldSysteem (OMS) aansluitingen, geen toestemming meer te verlenen voor aanschaf van een sleutelbuis.

Doordat de aanschaf van sleutelbuizen niet overal via de brandweer liep, heeft de brandweer ook geen 100% kennis van waar alle sleutelbuizen die ooit zijn aangeschaft, zich bevinden. Met lijsten en bestanden is geprobeerd om de locaties zo goed mogelijk in kaart te brengen. Vanwege AVG hebben we helaas geen informatie van de leveranciers ontvangen.

Er zijn drie situaties (doelgroepen) die zich voordoen met sleutelbuizen binnen de VRHM. Elke doelgroep heeft een brief op maat gekregen c.q. krijgt de brief op maat. Afbeelding2

  1. Bouwwerken met een OMS aansluiting.

Deze bouwwerken zijn bij wet verplicht om een toetreding te verzorgen. Alle OMS aansluitingen hebben een mail ontvangen, met daarin de boodschap van beëindiging van het brandweer-sleutelbuissysteem en dat ze een alternatief moeten gaan aanbrengen. Alternatieve mogelijkheden zijn meegegeven.

  1. Bouwwerken met een sprinklerinstallatie die verplicht doormelden naar een PAC.

Bij deze bouwwerken is het zeer wenselijk om een toetreding te verzorgen om bij een automatische brandmelding binnen te kunnen komen zonder braakschade. Deze categorie krijgt/kreeg een mail, met daarin de boodschap van beëindiging van het brandweer-sleutelbuissysteem inclusief alternatieve mogelijkheden.

  1. Alle overige bouwwerken.

Voor alle overige bouwwerken geldt ook dat het sleutelbuissysteem wordt beëindigd. Echter zij hoeven NIET voor een alternatief te gaan zorgen. De brandweer komt bij een calamiteit daar wel op een andere manier binnen.

Deze categorie wordt per brief geïnformeerd. Tijdstip van brief is afhankelijk van de datum van uitfasering.

Certificering

Elke brandmeldinstallatie met een directe doormelding (OMS) naar de Meldkamer Brandweer en voorgeschreven sprinklerinstallaties (PGS en gelijkwaardigheid), moeten voorzien zijn van een geldig inspectiecertificaat. Het kan zijn dat de toetreding door middel van een sleutelbuis onderdeel uitmaakt van de certificering. Daar waar dit van toepassing is, kan men middels de brief bij de certificeerder en inspectie-instelling aangeven dat het sleutelbuissysteem wordt beëindigd en een alternatief zal gaan worden toegepast.

Binnentreding

Hoe kan de brandweer binnentreden waar geen sleutelbuis (meer) aanwezig is? 
In geval van een calamiteit treed de brandweer op de zelfde wijze binnen als bij bouwwerken of terreinen waar geen sleutelbuis aanwezig is.