Herziening rampbestrijdingsplan AkzoNobel Sassenheim

Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) maakt bekend dat zij wil overgaan tot vaststelling van het herziene Rampbestrijdingsplan AkzoNobel, locatie Sassenheim.

Herziening rampbestrijdingsplan AkzoNobel Sassenheim

Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) maakt bekend dat zij wil overgaan tot vaststelling van het herziene Rampbestrijdingsplan AkzoNobel, locatie Sassenheim.

In het rampbestrijdingsplan AkzoNobel staan de specifieke afspraken, relevante scenario’s en aandachtspunten zodanig beschreven dat in geval van een groot incident of ramp de hulpdiensten snel en adequaat kunnen optreden. Het rampbestrijdingsplan Akzo Nobel Sassenheim is herzien omdat het bestuur van de VRHM wettelijk verplicht is om dat eens in de drie jaar te doen. Er is geen sprake van nieuwe risico’s.

Het rampbestrijdingsplan AkzoNobel ligt van 1 juli 2019 tot en met 12 augustus 2019 ter inzage. In deze periode kunt u het rampbestrijdingsplan inzien in het gemeentehuis van de gemeente Teylingen (Wilhelminalaan 25 Sassenheim) en bij de Veiligheidsregio Hollands Midden (Roosevelstraat 4a Leiden).

Belanghebbenden kunnen in deze periode mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen over het herziene rampbestrijdingsplan. Dit kan schriftelijk naar Veiligheidsregio Hollands Midden, t.a.v. de afdeling Crisisbeheersing, Postbus 1123, 2302 BC Leiden of via e-mail naar crisisbeheersing@vrhm.nl. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak gemaakt worden met de afdeling crisisbeheersing van Veiligheidsregio Hollands Midden via bovenstaande e-mailadres.

Het rampbestrijdingsplan is opgesteld op basis van paragraaf 6.1 van het Besluit veiligheidsregio’s (Bvr). De terinzagelegging vindt plaats conform artikel 6.1.4. van het Besluit veiligheidsregio’s waarin afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht van kracht wordt verklaard.