Vacatures

Vacatures bij Veiligheidsregio Hollands Midden, Brandweer Hollands Midden, GHOR Hollands Midden en Politie

Vacatures

Sectordirecteur Brandweerzorg m/v

De Veiligheidsregio Hollands Midden werkt met negentien gemeenten, GHOR, brandweer, politie en andere partners samen op het gebied van brandweerzorg, risico- en crisisbeheersing en rampenbestrijding.

30222

Nieuwe veiligheidsvraagstukken vragen om een meer eigen positie van de veiligheidsregio en versterking van de veiligheidsketen. De directeur Brandweerzorg heeft samen met de directeur VRHM/regionaal commandant en twee sectordirecteuren de opgave de organisatie de komende jaren door te ontwikkelen. De focus ligt op samenwerking, zowel binnen de sector Brandweerzorg als tussen de sectoren en met de partners. Daarnaast heeft de directeur de ontwikkelopgave om het concept ‘zelfstandige kazerne’ en de inzet en tijdbesteding van het 24 uurspersoneel nader uit te werken en te organiseren.

De wereld verandert en dus veranderen ook de risico´s. We leven in een veilige samenleving, maar willen we het veilig houden, dan zullen we ons ook op deze nieuwe en moderne risico´s moeten richten. Van de veiligheidsregio en de brandweer mag passend en professioneel handelen verwacht worden waar het gaat om de kwaliteit van (brand)veiligheid en het waarborgen van de continuïteit van de samenleving. Dit vraagt om een periodieke herijking van de organisatie op de opgave waarvoor we staan.

Onze organisatie is dan ook volop in beweging en we zitten middenin een reorganisatie. Een reorganisatie die de structuuraanpassing vormt van een beweging naar meer netwerken, risicogericht werken, samenwerken, eigen verantwoordelijkheid en resultaatgerichtheid. Om deze veranderopdracht mede vorm en uitvoering te geven, zijn wij voor de sector Brandweerzorg op zoek naar een

Knipsel222

De Veiligheidsregio Hollands Midden

Het werkgebied van de Veiligheidsregio Hollands Midden strekt zich uit van de noordelijke rand van Zuid-Holland, de Bollenstreek tot en met de Krimpenerwaard en telt ruim 770.000 inwoners. De regio beslaat 786 km² en kent een grote diversiteit in zowel mate van verstedelijking als in landelijke kenmerken. Bij de veiligheidsregio werken circa 1.400 medewerkers, waarvan 1.000 brandweervrijwilligers (45 kazernes), 150 beroepsbrandweerlieden (4 kazernes) en 250 kantoormedewerkers.

De sector Brandweerzorg

De sector Brandweerzorg is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van het hoofdproces Verlenen van hulp (onderdeel monodisciplinair/brandweer). Dit is een primair proces. Binnen de sector zijn de volgende taken/bedrijfsprocessen ondergebracht:

 • het redden van slachtoffers en het beperken van schade bij branden (brandbestrijding);
 • het opsporen en bevrijden van slachtoffers en het verlenen van levensreddende en technische hulp bij ongevallen anders dan brand (technische hulpverlening waaronder waterongevallenbestrijding en incidentbestrijding gevaarlijke stoffen).
 • het verlenen van diensten, anders dan de wettelijke taken brandbestrijding en technische hulpverlening (bijvoorbeeld first respondertaken bij reanimaties en dienstverlening);
 • het bewaken van de inzetbaarheid van de operationele brandweereenheden voor de brandbestrijdings-, technische hulpverlening- en dienstverleningstaken (bewaken operationele inzetbaarheid);
 • het opleiden, trainen en oefenen van brandweereenheden en leidinggevenden / piketfunctionarissen, zodanig dat zij bij een inzet in staat zijn effectief het incident te bestrijden respectievelijk te coördineren en leiding te geven (vakbekwaam worden en blijven);
 • het ontwikkelen van het vakgebied opstellen en actueel houden van operationele plannen en procedures (plannen, procedures en ontwikkeling); Hiervoor is een wederzijdse kruisbestuiving tussen de sector Risico- en Crisisbeheersing en de sector Brandweerzorg noodzakelijk;
 • het beheren en onderhouden van materieel en materialen voor brandbestrijding en hulpverlening zodanig dat inzetbaarheid is gegarandeerd (beheer en onderhoud materieel);
 • het plannen van de beschikbaarheid van medewerkers, brandweereenheden, materieel en materiaal voor brandbestrijding en hulpverlening, vakbekwaamheidsmomenten, keuringen en onderhoud (planning operationele beschikbaarheid).
 • het evalueren van de inzet bij brandbestrijding en hulpverlening (evaluatie);

De sector is verantwoordelijk voor het integraal verbeteren van de bovenstaande punten.

Ontwikkelopgaven sector Brandweerzorg

Voor de sector Brandweerzorg is er een aantal specifieke prioriteiten te benoemen waarbij de sectordirecteur een belangrijke rol vervult:

 • Na de regionalisering van de brandweerkorpsen in Hollands Midden (2011) is een scheiding gemaakt tussen de uitvoerende taken, de voorbereidende en ondersteunende taken voor brandbestrijding en hulpverlening. Deze taken werden verdeeld over drie sectoren (Incidentbestrijding, Operationele voorbereiding en Middelen). Geconstateerd is dat door deze scheiding de sturing en samenwerking op deze taken onvoldoende tot stand is gekomen. Vanuit het oogpunt van een procesgestuurde organisatie worden deze taken nu binnen de nieuwe sector Brandweerzorg bij elkaar gebracht. Het is de ontwikkelopgave van de directeur Brandweerzorg om de noodzakelijke samenhang en samenwerking te smeden.
 • Bij de regionalisering in 2011 zijn, gezien de grote onderlinge verschillen tussen de gemeentelijke brandweerkorpsen, veel zaken regionaal geharmoniseerd en gecentraliseerd. Dit heeft geleid tot een verminderd verantwoordelijkheidsgevoel en eigenaarschap op de kazernes. Nu de nieuwe organisatie zich heeft gezet kan en moet een nieuwe balans gevonden worden tussen wat lokaal kan en regionaal moet. Kazernes en ploegen dienen gestimuleerd te worden binnen afgesproken kaders hun eigen zaken te regelen op het gebied van paraatheidbewaking, oefenen en beheer en onderhoud van materieel en huisvesting. We spreken in dit verband over ´de zelfstandige kazerne´. Het is de ontwikkelopgave van de sectordirecteur Brandweerzorg dit nader uit te werken en te organiseren.
 • Een derde ontwikkelopgave vloeit voort uit de bovenstaande opgaven en houdt verband met de inzet en tijdbesteding van het personeel in 24 uursdienst. Vóór de regionalisering waren de beroepsbrandweermedewerkers belast met uitvoerende onderhoudstaken voor materieel en huisvesting. Door de centralisering na de regionalisering zijn deze taken elders belegd. Ook hier dient een nieuwe balans gevonden te worden in de taakverdeling, waarbij meer gebruik wordt gemaakt van de kwaliteiten van de medewerkers van de 24 uursdienst en de beschikbare werkuren binnen de dienstroosters. Het is de ontwikkelopgave van de sectordirecteur Brandweerzorg om dit nader uit te werken en te organiseren.

De functie sectordirecteur Brandweerzorg

222

Als lid van het directieteam draagt de directeur Brandweerzorg samen met de directeur VRHM/regionaal commandant en twee collega sectordirecteuren de verantwoordelijkheid voor de verdere ontwikkeling van onze organisatie. Het directieteam vormt de verbinding tussen de drie sectoren. Hiernaast geeft de directeur leiding aan de sector Brandweerzorg. Samen met het managementteam van de sector en de medewerkers is de directeur ervoor verantwoordelijk om de reeds ingezette organisatieontwikkeling verder vorm te geven. Tevens is de directeur verantwoordelijk voor de realisatie van de sectorbrede ontwikkelopgaven en ambities waar de sector Brandweerzorg in de toekomst voor staat.

De directeur is eindverantwoordelijk voor de continuïteit en duurzame positionering van de sector Brandweerzorg conform de vastgestelde missie, visie en strategie. De directeur signaleert en adviseert over complexe en strategische vraagstukken en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de integrale beleidsadvisering aan het Dagelijks Bestuur van de veiligheidsregio.

De sectordirecteur Brandweerzorg is verantwoordelijk voor de integrale Brandweerzorg en de realisatie van de doelen door uitvoering van de vastgestelde plannen. De directeur geeft verder vorm aan onze netwerkorganisatie en de zichtbaarheid van het totale takenpakket van de veiligheidsregio.

Taken directeur Brandweerzorg

De directeur Brandweerzorg is actief op de volgende taakvelden:

 • geeft richting aan de sector Brandweerzorg en als lid van het directieteam aan de gehele organisatie door het ontwikkelen van strategische kaders en beleid;
 • stuurt het MT van de sector Brandweerzorg aan en stimuleert integraal management;
 • stuurt en regisseert de uitvoering van besluiten en de afstemming en verbinding tussen de organisatie en het Dagelijks Bestuur van de veiligheidsregio;
 • faciliteert en ondersteunt de medewerkers in hun (persoonlijke) ontwikkeling;
 • ontwikkelt en onderhoudt namens de veiligheidsregio een relevant netwerk en werkt intensief samen met partners;
 • stimuleert en faciliteert de verbinding en samenwerking binnen en tussen afdelingen;
 • stuurt op resultaat en agendeert dilemma’s, keuzemogelijkheden en ontwikkelingen in het managementteam;
 • stimuleert een open en integere cultuur.

De gewenste functie-eisen en competenties

De sectordirecteur Brandweerzorg:

 • heeft een afgeronde universitaire opleiding, bij voorkeur op het gebied van (Integrale) Veiligheidskunde, of een technische, bedrijfskundige of bestuurskundige richting;
 • heeft aanvullende opleidingen op het gebied van PIOFACH op HBO+ niveau. Ruime ervaring in het vakgebied en ruime evaring als strategisch (verander)manager is een pre;
 • heeft affiniteit met het veiligheidsdomein en de brandweerorganisatie;
 • is politiek en bestuurlijk zeer sensitief; houdt zich staande in een organisatie waarin tegenstrijdige belangen gewogen moeten worden;
 • is in staat om de organisatiebrede visie mede te ontwikkelen en te borgen;
 • heeft een visie op het eigen vakgebied en is in staat deze te vertalen naar concrete doelstellingen;
 • is ondernemend en resultaatgericht: formuleert heldere doelen en is actief gericht op het behalen van deze doelen om de resultaten waar te maken;
 • is sterk analytisch, is in staat complexe materie logisch en vanuit een technisch bedrijfsmatige invalshoek te ordenen;
 • is communicatief zeer vaardig: een gesprekspartner op verschillende (abstractie) niveaus;
 • geeft medewerkers de ruimte om taken naar eigen inzicht uit te voeren, coacht en inspireert hen daarbij en geeft feedback waar nodig;
 • stuurt op eigenaarschap, integraal management en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie;
 • kijkt over interne en externe grenzen heen, maakt daarbij effectief gebruik van netwerken.

Persoonlijkheidsprofiel

222

De sectordirecteur Brandweerzorg is mensgericht en van nature een verbinder en bruggenbouwer, zowel in- als extern. Heeft samenwerking hoog in het vaandel staan. De sectordirecteur is een drager en drijvende kracht van de gewenste ontwikkeling van de organisatie en een voorbeeld voor de gewenste manier van (samen)werken. De sectordirecteur is uitstekend benaderbaar en toegankelijk op alle niveaus in de organisatie. Is geloofwaardig en dwingt van nature gezag af. Streeft naar een win-win situatie. Ziet samenhang tussen de diverse onderdelen binnen de organisatie en het speelveld er omheen en zorgt voor onderlinge verbinding. Zoekt hierbij de middenweg tussen de verschillende belangen en overtuigingen. Is inspirerend, prikkelend, stimulerend, coacht, weet het talent van mensen naar boven te halen, geeft ruimte voor ontwikkeling en krijgt daarmee mensen in beweging. Spreekt daarnaast mensen ook aan op houding, gedrag en taakvolwassenheid. Is open en transparant qua communicatiestijl en organiseert discussie en weerwoord met tact en diplomatie met als doel de kwaliteit van presteren collectief te verbeteren. Bereikt graag de resultaten in samenwerking met anderen en is daarmee een echte teamspeler. Kijkt naar wat er wel kan en ziet kansen, probeert deze met de organisatie te verzilveren zonder de risico’s uit het oog te verliezen. De externe focus die mede van belang is vraagt om een netwerker pur sang die gemakkelijk mensen en partners aan zich weet te binden om op deze wijze bestaande netwerken te onderhouden en uit te bouwen.

De arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn afgestemd op de gemeentelijke cao. Voor deze functie bieden wij een salaris tot maximaal € 7.215 (schaal 15).

De selectieprocedure

De selectiegesprekken vinden plaats op 9 en 10 april en een eventuele 2de ronde op 18 april. Een assessment kan deel uitmaken van de selectie. Daarnaast kunnen referenties worden ingewonnen.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met directeur VRHM/regionaal commandant Hans Zuidijk 0616790004 of Carolien Olivier, afdelingshoofd Personeel 0648629029.

Solliciteren

Wanneer u geïnteresseerd bent in deze functie, kunt u voor 26 maart uw motivatie en cv mailen naar personeel@brandweer.vrhm.nl t.a.v. Carolien Olivier, afdelingshoofd Personeel o.v.v. vacature sectordirecteur Brandweerzorg.

Deze vacaturetekst in PDF bekijken?

>> Profiel Sectordirecteur Brandweerzorg

Organisatieonderdelen en partners