Evaluatie GRIP-incidenten

Evaluatie GRIP-incidenten

Evaluatie GRIP-incidenten

Multidisciplinaire evaluatiesystematiek gereed

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden heeft op 30 januari 2014 de nieuwe, multidisciplinaire evaluatiesystematiek voor GRIP-incidenten vastgesteld. Doel van deze nieuwe werkwijze is te kunnen leren van GRIP-incidenten in onze regio. Op basis van de lessen die de evaluatie oplevert, kan bepaald worden of er aanpassingen nodig zijn in de crisisorganisatie.

Intentie is om vanaf september 2014 te gaan werken volgens de nieuwe systematiek. De periode tot september wordt gebruikt om alle multidisciplinaire crisisteams/functionarissen binnen de hoofdstructuur te informeren over het evaluatieproces; vanaf de afschaling van het GRIP-incident tot en met de borging van de leerpunten.

De Veiligheidsregio Hollands Midden vindt het belangrijk om te leren van de praktijk. Het biedt de kans om alle opgedane inzichten en ervaringen tijdens GRIP-incidenten in te zetten tijdens een nieuwe crisissituatie. Doel is om de geleerde lessen te borgen in de crisisorganisatie. Een multidisciplinair samengestelde werkgroep ‘Evaluatie GRIP-incidenten' heeft de afgelopen maanden hiervoor een werkwijze ontwikkeld.

Omslag AAR-brochure

Netwerkbijeenkomsten

De nieuwe evaluatiesystematiek is van invloed op de werkwijze van alle multidisciplinaire crisisteams/functionarissen binnen de hoofdstructuur: Commando Plaats Incident, Regionaal Operationeel Team, (Regionaal) Beleidsteam en Calamiteiten Coördinator (CaCo)/meldkamer.

Om de crisisteams/functionarissen van het Copi, CaCo/meldkamer en ROT te informeren over de nieuwe manier van werken, worden er in maart en april zes regionale netwerkbijeenkomsten gehouden over het nieuwe evaluatieproces en de rol van de crisisteams/functionarissen daarbinnen. Na afloop van de netwerkbijeenkomst ontvangen alle deelnemers een exemplaar van het evaluatieprotocol en de brochure After Action Review. De eerste van de zes regionale netwerkbijeenkomsten heeft op 4 maart plaatsgevonden. De andere netwerkbijeenkomsten zijn op 11 en 13 maart en 8, 17 en 22 april. In een later stadium vinden er ook netwerkbijeenkomsten plaats voor de teamleden van een (R)BT. De reden hiervoor is een puur praktische; het komt in de VRHM eerder voor dat er een GRIP 1 en 2-incident plaatsvindt dan een GRIP 3 of 4-incident.

Rol multidisciplinaire werkgroepen

In de nieuwe systematiek is een belangrijke rol weggelegd voor de multidisciplinaire werkgroepen binnen de VRHM; in overleg met de werkgroepen worden de uitkomsten van de evaluaties geprioriteerd. Uiteraard worden ook de werkgroepen tijdens hun bijeenkomsten geïnformeerd over de nieuwe manier van werken.

Meer informatie

Alle partnerorganisaties ontvangen een exemplaar van het evaluatieprotocol waarin de nieuwe evaluatieprocedure is beschreven en de brochure After Action Review, zodat ook zij - mochten ze betrokken zijn bij een crisissituatie - op de hoogte zijn van de nieuwe manier van werken.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Brigit Achten van het Veiligheidsbureau.

T: 088-2465126
E: brigit.achten@veiligheidsbureau.vrhm.nl